X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 126 / 255

1183 views

0 shares

0 downloads

0 comments

126 / 255

RTU studiju priekšmets „3D grafika Windows vidē” (speckurss)

Mācību spēks: Ivars Kivlāns inž. zin. maģ. lekt.

Studiju programma: Automātika un datortehnika

Studiju veids: akadēmiskā programma

Studiju līmenis: maģistra

Studiju virziens: Attēlu apstrāde un datorgrafika

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt profesionālo izglītību datoru grafikā un attēlu apstrādē, apgūstot teorētiskās zināšanas un izstrādājot praktiskās iemaņas grafikas metodēs un algoritmos, kā arī attiecīgu grafisko līdzekju un programmnodrošinājuma pielietošanā un izstrādē.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Iemācīt atveidojumu metodes un trīsdimensiju attēlu sintēzi reālā laikā. Apgūt grafisko plašu izmantošanu Windows vidē un programmnodrošinājuma lietošanu attēlu veidošanā un animācijā. Laboratorijas darbos gūt praktiskas iemaņas Direct3D un DirectX, OpenGL mehānismu lietošanā grafiskajos uzdevumos. Studiju darbā izstrādāt trīsdimensiju attēlu sintēzes pielikumus (OpenGL, Delphi, C Builder vide).

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hugues J. F. Computer graphics. Principles and practice. Addison-Wesley Pub. Com. 1991.

2.

3D Computer Graphics: A User's Guide for Artists & Desgners, by Andrew S.Glassner Lyon & Byrtbrd. ISBN 1-55821-305-8

3.

tomhcoh H. CeicpeTbi nporpaMMHpoeaHHfl xpexMepHoa rpaclmKH jznz Windows 95, 1997.

4.

OpenGL Programming Guide, by Jackie Neider, Tom Davis, Mason Woo (ISBN 0- 201-63274-8). Addison-Wesley Pub. Com..

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:

Studenta sagatavotība programmēšanā un spēja profesionāli veidot savus pielikumus.Radošas spējas izmantot priekšmetā iegūtās teorijas zināšanas laboratorijas darbu veikšanā. Piedalīšanās diskusijās un kursa projekta aizstāvēšana. Nodarbību apmeklēšana virs 60%. Ieskaites kārtošana teorijas jautājumos.

Prasības priekšmetu apguvei:

Nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana un aizstāvēšana noteiktajos termiņos. Studiju darba aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

126

Document info
Document views1183
Page views1217
Page last viewedThu Jan 19 15:35:27 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments