X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 128 / 255

1120 views

0 shares

0 downloads

0 comments

128 / 255

Apgūt Internet savienojumu arhitektūru un galveno protokolu darbības principus, pielikumu izstrādes standartus un grafisko failu formātus. Web mezglu, lapaspušu, servera, robota un citu tīkla pielikumu veidošanas iemaņu apgūšana, īpašu uzmanību veltot grafikas elementu realizācijai( Delphi, CGI, WinSock, Corba vide).

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

PaspaooTKa Internet-npHJio^ceHHH b Delphi 2. jūteBHC^enMen, DiaSoft, 1997.

2.

OopMaTBi (ļjaiuioB INTERNET. thm Ķeram, ITHTEP, 1997.

3.

ripoTOKOJiBi h pecypcbi INTERNET. K).A. CeMeHOB , Pajmo h cbhsb, 1996.

4.

Delphi 4. 3HUHJCione;mfl nojibaoBarejifl . KajīBepT Hapjība, DiaSoft, 1998.

Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas, laboratorijas darbi.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:

Studenta sagatavotība programmēšanā un spēja profesionāli veidot savus pielikumus,Radošas spējas izmantot priekšmetā iegūtās teorijas zināšanas laboratorijas darbu veikšanā. Piedalīšanās diskusijās. Nodarbību apmeklēšana virs 60%. Ieskaites kārtošana teorijas jautājumos.

Prasības priekšmetu apguvei:

Nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana un aizstāvēšana noteiktajos terminos.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Priekšmeta saturs tiek nepārtraukti papildināts ar informāciju par jaunumiem Internet protokolos, failu formātos un interfeisu tehnoloģijās. Laboratorijas darbu uzdevumi tiek atbilstoši koriģēti, ievērojot jaunumu pieejamību.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijām jāatkārto iepriekšējo lekciju viela par tēmu, vai jāizlasa norādītā literatūra. Laboratorijas darbu veikšanai ir jāiepazīstas ar programmēšanas vidi attiecīgajai datorsistēmai un Internet pieslēgumu.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Jaunumi Intenet dienestos un interfeisos. Grafisko un multimediju formātu izmantošana tīklā. Web pakešu iespēju analīze.

Kalendārais plāns:

Nedēļa

Lekcijas temats

1.

Internet tīkls un galvenie dienesti.

2.-3.

Savienojumi tīklā no pielikumu veidotāja viedokļa.

4.

Galvenie komunikāciju protokoli.

5.

WinSock API.

6.

Internet pielikumu izstrādes standarti.

7.-8.

Klienta un servera realizācija.

9.-10.

Delphi un CGI sadarbība.

11.-12.

Grafisko formātu izmantošana attēlu izveidē.

128

Document info
Document views1120
Page views1154
Page last viewedTue Jan 17 13:35:50 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments