X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 129 / 255

1205 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 255

13.-16.

Web mezglu realizācija.

RTU studiju priekšmetsGrafisko pakešu 3D Studio, Corel Draw un Photo Shop lietošana” (speckurss)

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, dr.h.sc.ing.,prof.

Maksims Alekseičevs, inž.zin.maģ., lektors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību attēlu apstrādē un datorgrafikā.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt grafisko pakešu 3D Studio Max, Corel Draw un Photo Shop lietošanu attēlu apstrādes un datorgrafikas uzdevumos.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

18.

Stephen Romaniello Photoshop CS2 Visual Encyclopedia  Read Less 2005

19.

Scott Kelby The Photoshop CS2 Book for Digital Photographers  New Riders 2005

20.

Steve Bain CorelDraw11:The Offiicial Guide  2008

21.

Dariush Derakshani Introducing 3ds Max 9: 3D for Beginners Wiley Publishing 2008

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas un laboratorijas darbi.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Ieskaite                                        40%

Laboratorijas darbi                    30 %

Piedalīšanās diskusijās                10%

Nodarbību apmeklēšana              20%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos termiņos

129

Document info
Document views1205
Page views1239
Page last viewedFri Jan 20 06:40:12 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments