X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 133 / 255

905 views

0 shares

0 downloads

0 comments

133 / 255

Studiju darbā izstrādāt klienta/servera pielikumus konkrētu grafiskās informācijas apstrādes un pārraides uzdevumu veikšanai.

Mācību grāmatas, izmantojamas un ieteicamās literatūras saraksts:

1.Kajieepx HapjB. DELLPHI4.3HUHKJioneAHH nojibsoBaxejifl. «JļHaCo^T», 252055, KneB-55, 1998, SOOcxp.

2.

jī>koh Cnreji. CORBA3 , MocKBa, 2003r.,250cTp.

2.

KopnopaTHBHbie cHCTeMbi Ha ochobc CORBA., MocKBa-KHeB-MHHCK- CaHKTnexep6ypr,2000r.,300cTp.

3.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:

Studenta sagatavotība programmēšanā un spēja profesionāli veidot savus pielikumus. Radošas spējas izmantot priekšmetā iegūtās teorētiskās zināšanas laboratorijas darbu veikšanā. Piedalīšanās diskusijās un kursa projekta aizstāvēšana. Nodarbību apmeklēšana virs 60%. Ieskaites kārtošana teorijas jautājumos.

Prasības priekšmetu apguvei:

Nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana un aizstāvēšana noteiktajos termiņos. Studiju darba aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Priekšmeta saturs tiek nepārtraukti papildināts ar jaunumiem klienta/servera arhitektūrā un grafisko failu formātos, kā arī to programnodrošinājurnā. Laboratorijas darbu uzdevumi tiek atbilstoši koriģēti, ievērojot datoru un pro gramnodrošināj urna pieejamību un iespējas.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijām jāatkārto iepriekšējo lekciju viela par tēmu, vai jāizlasa norādītā literatūra. Laboratorijas darbu veikšanai ir jāiepazīstas ar programmēšanas vidi attiecīgajai datorsistēmai

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Klienta/servera arhitektūras attīstības tendences. Grafiskās informācijas pārraides metodes un ātrdarbības palielināšanas paņēmieni. Jaunākais WEB standartos datorgrafikas jomā.

Kalendārais plāns:

Nedēla

Lekcijas temats

1.

Klienta un servera programmu uzbūve.

2.

CORBA tehnoloģijas arhitektūras pamati.

3.

Servera karkass un klienta skelets CORBA vidē.

4.

Objekta pieprasījumu starpnieks.

5.

Interfeisa aprakstīšanas valoda.

133

Document info
Document views905
Page views939
Page last viewedSun Dec 04 23:18:26 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments