X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 135 / 255

1124 views

0 shares

0 downloads

0 comments

135 / 255

Laika sinhronizācijas stratēģijas plānošana

4

Pieejas plāna veidošana

4

Cisco pakešservisa starptīklu izstrāde

4

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj apspriest datoru tīklu proektešanas un izveidošānas metodee, tehnologijas, pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzināt  infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.

Veiksmīgi nokārtots  eksāmens, kas ietver gan teorētiskos jautājumus, gan situāciju analīzi .

Spēj argumentēt tīklu proektešanas tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību, atkarībā no ražošanas (biznesa) procesa veida.

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu uzlabošanas plāns, izmantojot gatavus tehnoloģiju komponentus.

Spēj uzraudzīt tīklu proektešanas  veiktspēju ražošanas (biznesa) procesos

Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas)  darbs.

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

3.0

2.0

0.0

1.0

*

RTU studiju priekšmets "Datoru tīklu vadība"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST453

Nosaukums

Datoru tīklu vadība

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Informatīvās tehnoloģijas; atvērto sistēmu savienošana; tīklu resursi un to savienošanas iespējas; pieejas metodes un tehnoloģijas tīklos; tīklu un sistēmu profili un platformas; vadība bezvadu tīklos, ATM tīklos un integrētos tīklos.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādās tīklu vadības tehnoloģijās sakņotus procesu attīstību veicinošus risinājumus

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Patstāvigais darbs par visām lekciju tēmām, kas saistits ar inovatīvu tehnoloģiju izpratni. Darba tēmas uzdod individuāli.    

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:      

pirms semināra izpildes studentam jābūt sagatavotai atskaites teorētiskai daļai ar rezultātu pierakstiem; pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematus.    

Literatūra

1.D. Yeates, M. Shields, D. Helmy, Systems Analysis and Design, Longman Group, 1994, 416 pp, ISBN 0-2736-0066-4.

2.J. Freer, Computer Communications Networks, IEEE Press, 1996, 382 pp.

3.ACM Academic Initiative materiāli  http://portal.acm.org/dl.cfm , IEEE Academic Initiative materiāls , http://www.computer.org/portal/web/csdl,   

4., DTSTK sagatavotie un izstrādātie mācību līdzekļi,V.Zagurskis, Bezvadu vides piekļuves vadības protokoli, 2005.g., 22.lpp., ( elektr . vers.),.

5.D.G. Harrison, N.M. Potel, Performance modelling of communication network and computer architecture, M.A.: Addison-Weslers, N3, 1993, 427 pp.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Katedras datoru klase

Nepieciešamās priekšzināšanas

DST309  ,Ievads datoru tīklos

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

135

Document info
Document views1124
Page views1158
Page last viewedTue Jan 17 15:28:11 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments