X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 136 / 255

1162 views

0 shares

0 downloads

0 comments

136 / 255

Tīklu vadība - Funkcionālā arhitektūra

4

No kā sastāv tīkla plānošana

2

Korporatīvā tīkla transporta sistēmas veidošanas stratēgīskās problēmas

6

Sarežītā lokālā tīkla transporta sistēmas ar paplašināmo ražigumu veidoša

4

Individuālā apkalpošanas kvalitātes ieviešana dažādien trafika tipiem un dažādiem lietojumiem

4

Vadības funkcionālie domēni

4

Tīkla vides pārvaldība

4

Ātras un ekonomiskas pieejas nodrošināšana attālinātiem kleintiem un filiālu tīkliem

4

Korporatīvo pielietojumu veidošanas stratēģiskās problēmas

4

Integrētās vadības sistēmas izveidošana

4

Jaunu tehnoloģiju ieviešanas veidi ekstisējošā tīklā un to plānošana

4

Ātruma hierarhijas un apkalpošanas kvalitāte nodrošināšana

4

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj apspriest datoru tīklu vaības izveidošānas metodee, tehnologijas, pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzināt  infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.

Veiksmīgi nokārtots  eksāmens, kas ietver gan teorētiskos jautājumus, gan situāciju analīzi .

Spēj argumentēt tīklu vadības tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību, atkarībā no ražošanas (biznesa) procesa veida.

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu uzlabošanas plāns, izmantojot gatavus tehnoloģiju komponentus.

Spēj uzraudzīt tīklu vadības  veiktspēju ražošanas (biznesa) procesos

Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas)  darbs.

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

*

3.0

2.0

0.0

1.0

*

RTU studiju priekšmets "Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST434  

Nosaukums

Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Ziema Māris - Doktors, Asociētais profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Lietotāja interfeisa (lietotāja saskarnes) jēdziens, interfeisa iedalījums, vērtēšanas kritēriji, "usability" jēdziens. Lietotāja interfeisa problēmas, interfeisa daudzkriteriāla būtība. Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes un to vieta informāciju sistēmu projektēšanā. Ekrāna formu projektēšana. Automātiski projektēšanas rīki. WEB lietotāja interfeiss, WEB interfeisa īpatnības. WEB interfeisa projektēšana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Studiju priekšmeta mērķis ir sagatavot studentu tādā kompetenču un prasmju līmenī, lai viņš pārzinātu lietotāja interfeisa projektēšana metodes un spētu tās izmanot praksē dažādu programmatūras izstrādes lietotāja interfeisa projektēšanas uzdevumu risināšanā.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Kurss sastāv no lekcijām (2 st.) un laboratorijas darbiem (2 st.). Students patstāvīgi analizē lekciju materiālus un literatūru, un, balstoties uz šādi iegūtām zināšanām, veic laboratorijas darbus. Laboratorijas darbos students praktiski veic lietotāja interfeisa projektēšanu dažādām informācijas sistēmu un citu programmatūru klasēm.

Literatūra

1. B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison Wesley, 2005

2. A. Dix,  J. Finlay, G.D. Abowd, R. Beale, Human-Computer Interaction, Third Edition, Pearson Prentice Hall, 2004.

3. J. Preece, Y.Rogers, H.Sharp, Interaction Design, John Wiley & Sons, 2002

136

Document info
Document views1162
Page views1196
Page last viewedThu Jan 19 02:11:03 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments