X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 137 / 255

1339 views

0 shares

0 downloads

0 comments

137 / 255

4. J. Tidwell, Designing Interfaces, O’Reilly, 2006  

5. J. Raskin, The Human Interface: New Directions for Designing Interactive Systems, Addison-Wesley, 2000

6. Internetā pieejamā informācija.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Ar datoru, projektoru un ekrānu aprīkota auditorija lekcijām, datorklase laboratorijas darbiem.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Programmēšanas pamati, datu bāzes, aparatūras sistēmu programmēšana

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Programmēšanas pamati, Datu bāzes, DST310 ,Aparatūras sistēmu programmēšana

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Lietotāja interfeisa pamati

2

Lietotāja interfeisa vērtēšanas metodes

4

„Usability” jēdziens

8

Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes

16

Piemērotas lietotāja interfeisa projektēšanas metodes zvēle

2

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Studiju priekšmeta apguves sekmīgs vērtējums nozīmē, ka students atbilstoši saņemtajam vērtējumam pārzina lietotāja interfeisa projektēšana metodes un spēj tās izmanot praksē dažādu programmatūras izstrādes lietotāja interfeisa projektēšanas uzdevumu risināšanā.

Eksāmens, kurš iekļauj 60% teorētisko daļu un 40% laboratorijas darbu rezultātus

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

4.0

2.0

0.0

2.0

*

RTU studiju priekšmets "Multimikroskaitļotāju sistēmu projektēšana"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST444  

Nosaukums

Multimikroskaitļotāju sistēmu projektēšana

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Aldis Baums as.prof.

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Daudzprocesoru un daudzdatoru veidošanas principi; galveno arhitektūru aparatūra; mērinstrumentu maģistrāle un virtuālais paplašinātais interfeiss; lokālo tīklu veidošanas aparatūra; datoru izstrādāšanas sistēmas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Apgūst zināšanas multimikroskaitļotāju sistēmu projektēšanā aparatūras un programmatūras līmeņos. Prast aprakstīt un analizēt atšķirīgas sistēmu arhitektūras. Prast uzprojektēt vienkāršu multimikroskaitļotāju sistēmu un realizēt to darbību vairākuzdevumu režīmā.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Literatūra

1. A. Čipa. Multimikroskaitļotāju sistēmas. RTU, 1994. 2. S.Sriram, S.Bhattacharyya. Embedded multiprocessors: scheduling and synchronization. 2nd edition, CRC press, 2009.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Mikroprocesoru laboratorija

Nepieciešamās priekšzināšanas

DST307  ,Mikroprocesoru sistēmas

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

RTU studiju priekšmets "Strukturētu datu apstrāde"

137

Document info
Document views1339
Page views1373
Page last viewedTue Jan 24 20:44:45 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments