X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 138 / 255

1134 views

0 shares

0 downloads

0 comments

138 / 255

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST451  

Nosaukums

Strukturētu datu apstrāde

Studiju priekšmeta statuss programmā

Brīvās izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Maģistra

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Ziema Māris - Doktors, Asociētais profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Strukturēti dati; strukturētu datu tabula, lauks, raksts, attiecības, relacionālo datu bāzu modeļi, u.c. jēdzieni; datu struktūru veidošana praktiskiem uzdevumiem.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sniegt akadēmisko izglītību datu struktūru pamatos un to saistību ar telemātiku un multividēm, apgūt telemātikas un multivides lietojumu izmantošanas, novērtēšanas, analīzes un projektēšanas līdzekļus.

Iemācīt studentus pareizi lietot, novērtēt un analizēt mūsdienīgus telemātikas un multivides programmatūras līdzekļus, datu struktūras, sniegt praktiskas iemaņas laboratorijas darbu veidā telemātikas un multivides lietojumu projektēšanā.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Pirms kārtējās teorētiskās lekcijas ir jāapgūst līdz tam izklāstītā teorētiskā viela. Laboratorijas darbi balstās uz līdz tam izklāstīto teorētisko kursu. Pirms kārtējā laboratorijas darba ir papildus jāveic uzdotais praktiskais sagatavošanās uzdevums: esošas telemātikas un multivides programmas novērtējums, analīze, jauna multivides lietojuma projektējums vai izstrāde.

Literatūra

1. The Windows Interface Gridlines for Software Design. Microsoft Press, Redmond, 1995.

2. Hutchinson S.E., Sawyer S.C. Computers, the user perspective, Homewood, Boston, 1990.

3. B. Shneiderman., Design the User Interface. Addison-Wesley, 1998.

4. Internets.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

datoru klases

Nepieciešamās priekšzināšanas

DST308  ,Datoru arhitektūra

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Brīvās izvēles pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

2.0

2.0

0.0

0.0

*

RTU studiju priekšmetsCAD/CAM tehnoloģijas” (speckurss)

Mācību spēks:  Zigurds Markovičs, prof.

Ivo Lipste, lektors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā izglītība

Studiju līmenis: Maģistru studijas

Studiju virziens: Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

138

Document info
Document views1134
Page views1168
Page last viewedWed Jan 18 02:04:10 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments