X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 143 / 255

1236 views

0 shares

0 downloads

0 comments

143 / 255

Studiju veids: akadēmiskā programma.

Studiju līmenis: maģistra studijas.

Studiju virziens: DATORVADĪBAS SISTĒMAS.

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas lekcijas.

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību datorvadības sistēmu elektromehāniskās daļas projektētājiem un ekspluatētājiem.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Dot zināšanas par robotu tehnikā izmantotiem elektromehāniskiem elementiem un iekārtām, to uzbūvi, darbības principu, raksturlīknēm un parametriem, kā arī par dažāda veida iekārtu piemērotību konkrētos apstākļos.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

Dž. F. Jangs. Robototehnika. Ļeņingrada, 1979. (krievu valodā).

2.

Robototehnika. Red. J. P. Popovs. Maskava, 1984. (krievu val.).

3.

V. S. Jastrebovs, A. M. Filatovs. Robotu kustību vadības sistēmas. Maskava, 1979. (krievu val.).

4.

S. G. Germans u. c. Diskrētā elektropiedziņa ar tranzistorpārveidotājiem. Ļeņingrada, 1986. (krievu val.).

5.

L. Vingris. Piedziņas diskrētās vadības iekārtas. Lekciju konspekts. 1998. Diskete, DADI.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas.

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi:

Priekšmeta apgūšanu vērtē ar eksāmenu par kursa teorētisko daļu.

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Priekšmeta saturs tiek sistemātiski papildināts un koriģēts.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijas ir nepieciešami atkārtot iepriekšējās lekcijās aplūkotos jautājumus.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Robotu enerģētikas problēmas.

KALENDĀRPLĀNS

Nedēļa

Lekcijas tēma

1

Ievads. Robotu elektromehānisko elementu un iekārtu iedalījums.

2

Robotu muskuļi. Manipulatora dinamiskās īpašības un optimālā pārvades funkcija.

3

Elektromehāniskās satvērējiekārtas. Galvenās satveršanas kustības.

4

Apstrādājamo detaļu elektromagnētiskā orientācija.

5

Robotu piedziņas veidi un to salīdzinājums. Robotu elektriskā piedziņa.

6

Līdzstrāvas un asinhronie dzinēji robotu piedziņā.

7

Sinhronie un soļu dzinēji robotu piedziņā.

143

Document info
Document views1236
Page views1270
Page last viewedSat Jan 21 20:03:08 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments