X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 144 / 255

1092 views

0 shares

0 downloads

0 comments

144 / 255

8

Solenoīdi kā izpildmehānismi.

9

Sajūgi un bremzes.

10

Elektropneimatiskā piedziņa.

11

Elektrohidrauliskā piedziņa.

12

Signālu devēji robotu kustību kontrolei.

13

Analogo un diskrēto signālu devēju lietošana robotu atgriezeniskājās saitēs.

14

Robotu enerģētika. Robotu temperatūras režīms.

15

Robotu elektromehānisko iekārtu drošums un tā paaugstināšanas ceļi.

16

Robotu pārvietošanās problēmas. Nobeigums.

RTU studiju priekšmetsTehnisko sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem”

Mācību spēks:  Zigurds Markovičs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā izglītība

Studiju līmenis: Maģistru studijas

Studiju virziens: Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Maģistrantūras profilējošā izvēles priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tehnisko sistēmu diagnostikā, izmantpjot topoloģiskos modeļus, lai sagatvotu studentus tālākām studijām doktorantūrā šajā virzienā.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Mērķa sasniegšanai var formulēt atsevišķus uzdevumus, tādus kā:

-

tehniskās diagnostikas metodes,

-

diagnostiskie apakšuzdevumi,

-

diagnostisko parametru kopas veidošanas metodes,

-

modeļa novērtēšana,

-

parametru izvēle ar topoloģiskā modeļa palīdzību,

-

duālā atbilstības grafa veidošana,

-

defektu atpazīšanas metodes,

-

algebriskā algoritma priekšrocības un pielietošana attēlu atpazīšanas uzdevumos.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

J.Osis, J.Geļfandbeins, Z.Markovičs, N.Novožilova. Diagnostika ar grafmodeļiem.// “Transports”, Maskava, 1991, 244 lpp (krievu val.).

2.

P.Parhomenko, J.Sogomonjans. Tehniskās diagnostikas pamati. Divās daļās // “Energoizdat”, Maskava, 1976, 1981., 461 un 319 lpp. (krievu val.).

3.

G.Verzakovs, N.Kinšts, V.Rabinovičs, L.Timonens. Ievads tehniskajā diagnostikā.// “Enerģija”, Maskava, 1968, 222 lpp (krievu val.).

4.

Rational Fault Analysis, edited by Richard Saeks and Stanley R. Liberty.// Marcel Dekker, Inc.,New York and Basel, 1974, 241 p.

5.

A.Zakrevskis, A.Ostrovskis. Mazākā pārklājuma meklēšanas optimizācija.// Ciparu automātu sintēzes problēmas, Maskava, “Zinātne”, 1967. (krievu val.).

144

Document info
Document views1092
Page views1126
Page last viewedMon Jan 16 11:01:53 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments