X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 146 / 255

1326 views

0 shares

0 downloads

0 comments

146 / 255

27

Tehniskās diagnostikas sistēma KLARA

28

Sistēma DOMPTOGRAM

Mācību spēks Andris Ozols Dr. sc. ing., docents

RTU studiju priekšmets „Ceļu satiksmes regulēšanas un vadības teorija”

Studiju programma Automātika un datortehnika

Studiju veids  Akadēmiskā

Studiju līmenis Maģistra studijas

Studiju virziens Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms   3 KP

Mācību priekšmeta mērķis

Dot studentiem teorētiskas un praktiskas darbības zināšanas ceļu satiksmes regulēšanas un vadības teorijā.

Mācību priekšmeta uzdevumi

1.

Apgūt transporta plūsmas pamatparametrus un to kopsakarības.

2.

Apgūt stāvokļa vienādojuma un fundamentāldiagrammas fizikālo jēgu.

3.

Apgūt sakarības starp transporta plūsmas un infrastruktūras parametru ietekmi uz transporta līdzekļu aizkavi pie regulējamiem krustojumiem.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts

1.

Ausgewahlte Kapitel aus der Theorie des Verkehrsflusses. Ruhr-Universitat Boshum Lehrstuhl fur Vekehrswessen Prof. Dr.-Ing. W.Brilon, Aufgabe 1995.

2.

A.Ozols. Transporta plūsmas teorijas pamati. Lekciju konspekts.

3.

А.П.Васильев, М.И.Фримштейн. Управление движением на автомобильных дорогах. Москва, Транспорт, 1979.

4.

Х.Иноси, Т.Хамада. Управление дорожным движением, Москва, Транспорт, 1983.

Priekšmeta mācīšanas metode Lekcijas, praktiskie darbi un kursa darbs

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme

Vērtējuma “svari”:

Eksāmens-30%

Praktiskie darbi-40%

Kursa darbs-30%

Prasības priekšmeta apguvei

Nodarbību apmeklēšana pēc studenta ieskatiem ņemot vērā studiju priekšmeta kalendāro plānu, regulāra, savlaicīga izņemtā materiāla apgūšana, regulāra praktisko darbu izpilde, kursa darba izpilde un eksāmena kārtošana termiņā.

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām

Ir jāapgūst iepriekšējo lekciju un praktisko darbu materiāls

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs

146

Document info
Document views1326
Page views1360
Page last viewedTue Jan 24 11:54:56 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments