X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 148 / 255

1228 views

0 shares

0 downloads

0 comments

148 / 255

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Biznesa,uzņēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. Biznesa kā sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. Uzņēmēja sociālais portrets. Sabiedrības sociālekonomiskā stratifikācija.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Literatūra

Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā startifikācija. R.,RTU, 2000

Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. R., kamene, 2001

V.Kuņickis. Biznesa socioloģija. Mācību materiāli un vingrinājumi. R., RTU, 2005.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Audiovizuālie līdzekļi.

Nepieciešamās priekšzināšanas

HSP377  ,Vispārējā socioloģija.

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

2.0

1.0

1.0

0.0

*

RTU studiju priekšmetsPedagoģija” /maģistriem/

Šifrs:HSP 446

Mācību spēks:Anita Lanka, Dr.paed.,prof.

Studiju programma:visas RTU maģistrantūras studiju programmas

Studiju veids:akadēmiskās studijas

Studiju līmenis:maģistra studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 80 st., no kurām 32 kontaktstundas

Mācību priekšmeta mērķis:veidot izpratni par pedagoģijas kategorijām un to izpausmi pedagoģiskajā realitātē.

Mācību priekšmeta uzdevumi:  

veidot izpratni par pedagoģijas zinātnes priekšmetu un uzdevumiem;

iepazīstināt ar mūsdienu pedagoģijas attīstības tendencēm;

veidot izpratni par mācību procesa komponentēm;

veidot prasmi formulēt mācību mērķus un izraudzīties atbilstošus metodiskos līdzekļus;

148

Document info
Document views1228
Page views1262
Page last viewedSat Jan 21 11:14:27 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments