X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 149 / 255

1241 views

0 shares

0 downloads

0 comments

149 / 255

veidot prasmi plānot un vadīt mācību nodarbību un veikt nodarbības pašanalīzi.

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:

1.

Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001.

2.

Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000.

3.

K.Bikše. Ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā. Lūdzu, skolotāj… Lekciju konspekts 1. Daļa. – R.: Kvalitātes vadība, 2008.

4.

Briede B. u.c. Izglītojošās grupas un mācību plānošana.-Jelgava, 1998.

5.

Briede B. u.c. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.-Ozolnieki,1999.

6.

Jacques Delors. Learning: the Treasure Within. – UNESCO Publishing, 1996.

7.

L.B.Curzon. Teaching in Further Education. – London, 1997.

8.

Gailīte I. Pedagoģiskā analīze skolu praksē. – R.: Mācību grāmata, 2000.

9.

R.Garleja. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.-R: RaKa, 2006.

10.

N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.

11.

Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998.

12.

Inglar Tron (ed), Bjerknes Ellen, Lappen Reidun, Tobiassen Tov. Learning and Counselling. – Kaunas: Vytautas Magnus University, “Morkūnas ir Ko” 2002.

13.

Kooperatīvā mācīšanās. Metodika. – R.: RaKa, 2004.

14.

Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU Izdevniecība, 2003.

15.

Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 2004.

16.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca / sastādījis autoru kolektīvs V.Skujiņas vadībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.

17.

Students J.A. Vispārīgā pedagoģija. I d. - R.: RaKa,1998.

18.

The Quality of Higher Education.- Kaunas: Vytautas Magnus University, 2009.

19.

Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001

20.

Бухвалов В.А. Начальный курс педагогики сотрудничества. М., 1995.

21.

Практическая психология образования. Под рук. И.В.Дубровиной. М.: ТЦ Сфера, 1997.

22.

Подласый И.П. Педагогика. Книга 1 Общие основы. Процесс обучения. – Москва: ВЛАДОС, 2000.

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.

Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.

Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība semināros un praktiskās nodarbībās, patstāvīgo darbu veikšana.

Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek apgūts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām.

149

Document info
Document views1241
Page views1275
Page last viewedSun Jan 22 00:08:51 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments