X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 150 / 255

1218 views

0 shares

0 downloads

0 comments

150 / 255

Pedagoģijas  mācību kursa saturs:  

1.

Pedagoģija kā zinātne, kā māksla. Pedagoģijas priekšmets, uzdevumi. Pedagoģijas zinātņu sistēma. Tās saikne ar citām zinātnēm. (kontaktstundas[ I] -2; patstāvīgais darbs [ II] – 2 )

2.

Pedagoģiskās vērtības dažādās izglītības teorijās. Izglītības humānā paradigma. Jauniedibināmās izglītības pamatidejas.Pārmaiņu būtība. ( I-2; II-6)

Sagaidāmais rezultāts:

izpratne par pedagoģijas zinātnes priekšmetu, uzdevumiem;

izglītības humānās paradigmas būtības izpratne.

3. 20.gs. Didaktika un mācīšanas –mācīšanās teorijas. ( I-4; II-6)

     Dažādu didaktisko sistēmu salīdzinājums. To filosofiskais, psiholoģiskais un pedagoģiskais pamats. Mūsdienu didaktikas attīstības tendences. Mūsdienu izglītības vērtības.

     Sagaidāmais rezultāts:

studenti spēs orientēties mācību teoriju daudzveidībā, noteikt kopējās likumsakarības un principiālās atšķirības;

izpratīs didaktikas likumsakarības un pamatprincipus;

pratīs izvērtēt atšķirīgo didaktisko pieeju priekšrocības un nepilnības.

4. Mācīšanās prasmes un to pilnveides aspekti. Izziņas procesi un to loma mācībās. ( I -2; II -6)

      Sagaidāmais rezultāts:

prasme raksturot savus izziņas procesus, noteikt savu uztveres un atmiņas dominanti;

prasme izraudzīties sev piemērotāko mācīšanās stratēģiju.

5.

Mācību process. Mācību likumsakarības un pamatprincipi. (I -2; II -4)

Sagaidāmie rezultāti:

izpratne par mācību procesa pamatkomponentiem un to savstarpējo saikni;

prasme argumentēt un interpretēt mācību principus un to lomu mācībās.

6.

Izglītības mērķu  taksonomijas. ( I -4; II – 4)

Mērķu hierarhiskās sistēmas, to klasifikācija. Izglītības mērķu taksonomijas „mērķis – līdzeklis-rezultāts” metodoloģija un tehnoloģija. Mērķu saikne mācību metodēm, studējošo vecumposmu un studentu motivāciju.

           Sagaidāmais rezultāts:

izpratne par mērķu un līdzekļu saikni;

prasme analizēt izglītības (mācību) mērķi izraudzīto līdzekļu kontekstā;

prasme raksturot definētos studiju priekšmeta mērķus atbilstoši izvēlētajai taksonomijai.

7.

Studiju priekšmeta saturs (programma) un tā strukturēšana. (I -4; II – 6)

Izglītības saturs un studiju priekšmeta saturs. Studiju priekšmeta satura transformācija izglītības saturā. Studiju priekšmeta satura izveides pamatprincipi.

Izglītības procesa didaktiskās analīzes modelis. Vispārējie mērķi. Vidējā līmeņa mērķi. Konkrētie priekšmeta mērķi. Studiju priekšmeta satura (programmu)  izstrādes ciklveida process. Satura izkārtojums (lineārais, koncentriskais, spirālveida , jaukta tipa, integrētais). Programmas saturiskā un procesuālā vienotība.

Sagaidāmais rezultāts:

150

Document info
Document views1218
Page views1252
Page last viewedSat Jan 21 00:36:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments