X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 151 / 255

1305 views

0 shares

0 downloads

0 comments

151 / 255

prasme izstrādāt   studiju priekšmeta programmu vai tās daļu, precīzi formulējot mērķus un sagaidāmos rezultātus;

prasme didaktiski pamatot izstrādātās programmas struktūru, kā arī mērķu taksonomiju.

8.

Mācību nodarbību veidi un to organizēšana. Mācību metodes, to klasifikācijas problēmas. ( I – 8; II – 8)

(Problēmorientēta lekcija, mutvārdu  eseja, lekcija – diskusija, lekcija – izaicinājums u.c.)

Lekcija un tās veidi. Lekcijas struktūras modifikācijas. Grupu darbs un kooperatīvā mācīšanās. Semināri. Diskusiju grupa. Paneļdiskusija. Nodarbības analīzes kritēriji. Pašvērtējums.

Sagaidāmais rezultāts:

prasme plānot un vadīt mācību nodarbību;

prasme veikt nodarbības pašanalīzi;

izprast nodarbības vadīšanas veida  un izglītības mērķa mijsakarības.

9.

Studentu mācību sasniegumu izzināšana un vērtēšana. ( I -4; II – 6)

Vērtēšanas funkcijas, uzdevumi. Vērtēšanas didaktiskie pamatprincipi un prasības. Vērtēšanas veidi (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, robežvērtēšana, noslēdzošā vērtēšana), formas un metodes. Vērtēšanas formu un metožu izvēles pamatojums.

Laba vērtējuma rādītāji: objektivitāte, validitāte, drošums, praktiskums. Uz kompetenci balstītās vērtējuma sistēmas veidošana (portfolio). Testi. To izveides pamatprincipi.

Snieguma, izvērstu atbilžu un īso atbilžu pārbaudes darbu relatīvās priekšrocības. Studentu iesaistīšana vērtēšanas procesā.

             Sagaidāmais rezultāts:

orientēšanās  vērtēšanas daudzveidībā;

prasme  izraudzīties konkrētiem mērķiem atbilstošu vērtēšanas veidu, formu un metodi;

vērtēšanas sistēmas izstrāde savā studiju priekšmetā.

___________________________________________________________________

 Kopā:     kontaktstundas - 32;  patstāvīgais darbs – 48.

RTU studiju priekšmetsPrezentācijas prasme”

Šifrs: HFL 433

Mācību spēks: Mg.phil., docente Zanda Lejniece

Studiju programma:

Studiju profils:

Studiju veids: akadēmiskās un profesionālās

Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura) studijas

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st.

Mācību priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas un radīt izpratni par personas (firmas iestādes, organizācijas) tēla (imidža) veidošanas pamatnosacījumiem un tā pašprezentācijas paņēmieniem, līdzekļiem, veidiem.

151

Document info
Document views1305
Page views1339
Page last viewedMon Jan 23 23:07:46 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments