X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 152 / 255

1321 views

0 shares

0 downloads

0 comments

152 / 255

Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt zināšanas par personas tēla veidošanas un prezentēšanas galvenajiem struktūrelementiem; saprast prasmīgi veidota imidža nozīmi sociālajos kontaktos, prast izvērtēt uzvedības manieru, etiķetes normu ievērošanas, runas stila utt. piemērotību konkrētai situācijai; apgūt iemaņas personas pašprezentēšanā vispārcilvēciskajos, profesionālajos un lietišķajos kontaktos.

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Kincāns V. Etiķete.R.,2003. ; Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R.,2000.; Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. R.,2002.; Dubkeviča L.,Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R.,2003.; Hindls T. Prasme uzstāties. R., 2000.; Neļķe K. Prezentēšana. R.,2003.; Lejniece Z. Oratora māksla. Lekciju konspekts.(pieejams pavairošanai RTU bibliotēkā); Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju konspekts. 2000. (pieejams pavairošanai RTU bibliotēkā); Lejniece Z. Apģērbs – zīme: tradīcijas un novitāte// RTU Zinātniskie raksti. Sērija 9. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., R.,RTU,2003.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā// Sabiedrība un kultūra. 4.rakstu krājums. Liepāja, LPA, 2002., 176.-182.lpp.;

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības (darbs mikrogrupās), patstāvīgais darbs, testi zināšanu apguves kontrolei.

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā); papildus punktus var saņemt par: a) darbu mikrogrupās, b) regulāriem testiem.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja norādītās literatūras studijas.

Kalendārais plāns.

Lekcijas.

1.nedēļa. Ievads: priekšmeta mērķis, uzdevumi, literatūra, zināšanu vērtēšana. Studentu interešu apzināšana. Saskarsme, prezentācija, etiķete, to loma cilvēku dzīvē.

3.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete. Sasveicināšanās, iepazīstināšana, uzrunas formas. Uzvedība darba vietā.

5.nedēļa. Lietišķo kontaktu etiķete un ētika. Telefona sarunas. Vizītkartes un to lietošana. Dāvanas un ziedi.

6.nedēļa. Krāsas, to simbolika un psihofizioloģiskā iedarbība. Krāsu loma personas tēla veidošanā. Krāsas interjerā, informatīvos uzrakstos, reklāmā u.c.

7.nedēļa. Apģērbs un to stili. Lietišķais ģērbšanās stils sievietēm un vīriešiem.

9.nedēļa. Lietišķo tikšanās organizēšana. Pieņemšanas un to veidi. Ielūgumi un atbildes uz tiem. Apģērba formas dažādās pieņemšanās.

11.nedēļa. Publiska runa kā prezentācijas veids. Oratora loma publiskā runā. Klausītāju auditorija.

13.nedēļa. Publiskas runas struktūra un loģika. Pierādīšana un argumentēšana runas laikā. Neverbālā komunikācija publiskās runas procesā.

Praktiskās nodarbības.

2.nedēļa. Etiķetes loma personas tēla (imidža) veidošanā. Studentu priekšzināšanu pārbaude.

4.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete sabiedriskajos, profesionālajos un personiskajos kontaktos.

8.nedēļa. Uzvedības normas lietišķajos kontaktos.

10.nedēļa. Lietišķais protokols.

152

Document info
Document views1321
Page views1355
Page last viewedTue Jan 24 09:24:52 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments