X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 153 / 255

1216 views

0 shares

0 downloads

0 comments

153 / 255

12.nedēļa. Oratora un auditorijas mijiedarbība publiskas runas procesā.

14. nedēļa. Runas sagatavošana, realizēšana, vērtēšana. Runas tehnika.

15.nedēļa., Žesti, mīmika, vizuālais kontakts, saskarsmes distances un pozas publiskas runas procesā.

16.nedēļa.Studentu aptauja par priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.    

RTU studiju priekšmetsSociālā psiholoģija”

Šifrs:HSP 430

Mācību spēks:Laila Girsova, docente

Studiju programma:visas RTU maģistra vai inženiera studiju programmas

Studiju veids:akadēmiskās un profesionālās  studijas

Studiju līmenis:maģistra vai inženiera studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 20 st.lekcijas

 -12 st.pr.nodarbības

Mācību priekšmeta mērķis: formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par sabiedrībā norisošiem psiholoģiskajiem procesiem.

Mācību priekšmeta uzdevumi:  

– dot priekšstatu paar šādiem sociālās psiholoģijas galvenajiem jautājumiem

      Principiālās teorētiskās atšķirības starp galvenajiem sociālās psiholoģijas metodoloģiskajiem virzieniem – dažādas pieejas sociālo procesu psiholoģiskajā interpretācijā;

      Priekšstats par personības sociālpsiholoģisko būtību un tās tipoloģijas paņēmieniem;

      Socializācijas process – personības sociālpsiholoģiskā attīstība, vecuma krīzes, dzīves scenāriji, gendera socializācija;

      Dinamiskie procesi mazajās grupās;

      Informatīvie, perceptīvie un interaktīvie aspekti komunikatīvajā procesā;

      Izplatītākās praktiskās metodes sociālpsiholoģiskajos pētījumos.

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:

1.

 Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. R., 1994.

2.

  Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R., 1996.

3.

 Reņģe V. Sociālā psiholoģija. R., 2002.

4.

Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. R., 1997.

5.

 Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. R., 2000.

6.

 Karpova Ā Personība. Teorijas un to radītāji. R., 1997.

7.

 Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, 2003.

8.

 Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002. (и ранее).

9.

Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.

10.

Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. Москва, 2000.

11.

Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. Москва, 1998.]

153

Document info
Document views1216
Page views1250
Page last viewedFri Jan 20 20:51:53 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments