X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 154 / 255

1130 views

0 shares

0 downloads

0 comments

154 / 255

12.

Vārdnīcas socioloģijā un psiholoģijā. Vēlami izdevumi pēc 1990.gada.

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.

Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais darbs, eseja - analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: kontroldarbs – izvēloties vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par sociālpsiholoģijas teorijām, autoriem vai fenomeniem.

Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.

Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  1) Gendera psiholoģijas aktuālākās problēmas ikdienas saskarsmē. 2) Sociālās ietekmes stratagēmas.

Sociālās psiholoģijas mācību kursa saturs:  

1.

Ievads sociālajā psiholoģijā. Sociālās psiholoģijas priekšmets un vēsturiskās attīstības galvenie etapi. Sociālās psiholoģijas pamatlicēji. Mūsdienu sociālās psiholoģijas aktuālākā problemātika. (2 stundas)

2.

Galveno teorētisko virzienu apskats. Sociālais neobiheviorisms un simboliskais iinterakcionisms. A.Banduras, N.Millera, D.Dollarda, D.Tibo, H.Kellija, Dž.Homansa pieejas. Dž.Mida koncepcija. Lomu teorijas. (4 stundas)

3.

Neofreidiskais virziens mūsdienu sociālpsiholoģijā. Frankfurtes skola. V.Baijona, V.Bennisa, H.Šeparda teorijas par grupas dinamiskajiem procesiem. V.Šutca koncepcija. (2 stundas)

4.

Kognitīvisms mūsdienu sociālajā psiholoģijā – F.Haidera strukturālā līdzsvara teorija; T.Njukoma komunikatīvo aktu teorija; L.Festingera kognitīvās disonanses teorija; Č.Osguda un P.Tannenbauma  kongruences teorija. Konformisma pētījumi. Sociālās ietekmes pētījumi mūsdienu sociālajā psiholoģijā. (4 stundas)

5.

Personības sociālpsiholoģiskā analīze: personības psiholoģiskā struktūra. Psiholoģiskā pretestība un psiholoģiskie aizsargmehānismi. (4 stundas)

6.

K.Leonharda psihisko akcentuāciju  teorija un praktiskās izpētes metode. (4 stundas)

7.

Socializācijas procesa būtība. Vecuma krīzes. E.Berna dzīves scenāriju teorija. (4 stundas)

8.

Saskarsmes procesa sociālpsiholoģiskās analīzes principi. Interaktīvā, perceptīvā un informatīvā aspektu būtība. Baumu mehānisms un to tipoloģija. (2 stundas)

9.

Savstarpējā uztvere interpersonālajā saskarsmē – perceptīvā aspekta īpatnības. Sociometriskās aptaujas principi un nozīme. (2 stundas)

154

Document info
Document views1130
Page views1164
Page last viewedTue Jan 17 21:48:28 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments