X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 172 / 255

1238 views

0 shares

0 downloads

0 comments

172 / 255

5. STUDENTI

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Automātika un datortehnika” 2003./04. mācību gada beigās bija sekojošais studentu un absolventu skaits:

2.tabula

Mācību gads

1.k. imatrikul.

sk.

Studējošo skaits

Absolventu

skaits

2003./04.

22

57

21

2004./05.

27

52

2003./04.m.g.  4  studenti  mācās  pa  maksu,  no  tiem  1  apgūst  otru  augstāko  izglītību ( iepriekšējās augstākās izglītības ir Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā). Maģistrantūrā studē arī 1 students no Francijas (par maksu).

Studējošo aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā studentu daļa pozitīvi vērtē maģistru programmu. Studējošo aptaujas rezultāti un to analīze pielikumā 3.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Akadēmisko bakalauru studiju programmu realizē DADI personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir sekojoša:

profesori – 3;

asoc. profesori – 2;

docenti –8;

lektori – 2;

asistenti – 2.

To zinātniskā kvalifikācija ir  sekojoša:  Dr. habil.inž. – 2, Dr.habil.dat. – 2, Dr. inž. - 7, Dr.dat. – 1,  mag. – 4. Humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.

Pasniedzēji izmanto kvalifikācijas celšanai piedalīšanos konferencēs un semināros.

Personāla atjaunošana: 2001.gadā DADI ievēlēts jauns asistents – A.Riekstiņš, lektors - A.Lubāns, docents – I.Kivlāns.

Pārskata periodā institūta pasniedzējiem bija sekojoši LZP granti:

Nr. 01.0866 Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība, vad. Prof. Z.Markovičs;

Nr. 01.0860  Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana, vad. Doc. A.Ozols;

Nr.01.0854 Medicīnisko attēlu kvalitātes uzlabošanas un atpazīšanas metožu izstrādāšana, vad. Prof. A.Glazs;

Nr. 01.0856 Integrētu multimediju sistēmu projektēšana lokāliem tīkliem, vad. Doc. M.Ziema;

172

Document info
Document views1238
Page views1272
Page last viewedSat Jan 21 22:22:01 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments