X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 177 / 255

1318 views

0 shares

0 downloads

0 comments

177 / 255

SATURS

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi3

2. Studiju programmas attīstība4

    2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā...........................................4

   2.2. Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam..................4

   2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā...................................................4

3. Studiju programmas praktiskā realizācija5

    3.1. Pasniegšanas metodes................................................................................5

   3.2. Maģistra darba izstrāde..............................................................................5

   3.3. Humanitāro, sociālo, pedagoģijas, vadības un citu

          zinātņu apguves iespējas............................................................................5

   3.4. Programmas realizācijas resursu analīze....................................................6

   3.5. Sadarbība ar darba devējiem......................................................................8

4. Vērtēšanas sistēma8

5. Studenti9

6. Akadēmiskais personāls..................................................................................10

7. Pašnovērtējums -  SVID analīze......................................................................13

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai14

Pielikumi16

Pielikums 1. Studiju programma

Pielikums 2. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas

Pielikums 3. Aptaujas rezultāti

2.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Automātikas un datortehnikas maģistra studiju programmas mērķis ir palicis nemainīgs un tas ir turpināt akadēmisko izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas, gatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātēs un citās izglītības iestādēs, zinātniskās iestādēs un firmās, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā.

Kopumā studiju programmu uzdevumi arī ir nemainīgi:

sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās;

177

Document info
Document views1318
Page views1352
Page last viewedTue Jan 24 08:13:08 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments