X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 192 / 255

1090 views

0 shares

0 downloads

0 comments

192 / 255

Saturs

1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi…………………………………………….3

2.

Studiju programmas organizācija…………………………………………………….3

2.1.

Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā…………………………………...3

2.2.

Studiju programmas ieksējās kvalitātes nodrošināšanas

mehānisma darbība………………………………………………………………4

3.

Studiju programmas struktūra……………………………………………………......4

4.

Vērtēšanas sistēma…………………………………………………………………...4

5.

Studiju programmas praktiskā īstenošana……………………………………………5

5.1.

Pasniegšanas metodes……………………………………………………………5

5.2.

Maģistra darbu izstrāde………………………………………………………….6

5.3.

Humanitāro, sociālo, pedagoģijas, vadības un citu

zinātņu apguves iespējas………………………………………………………...6

5.4.

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība………………………………………6

5.5.

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs………………………………………….7

6.

Programmas perspektīvais novērtējums……………………………………………..8

6.1.

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam……………..8

6.2.

Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajos

sešos gados………………………………………………………………………8

7.

Studējošie…………………………………………………………………………….9

8.

Akadēmiskā personāla novērtējums...………………………………………………13

8.1.

Akadēmiskā personāla skaits…………………………………………………...13

8.2.

Pieaicinātie pasniedzēji………………………………………………………...14

8.3.

Pasniedzēju strukturālais sastāvs………………………………………………14

8.4.

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana………………………………….14

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums………………………………15

10.

Ārējie sakari………………………………………………………………………...18

11.

Studiju turpināšana studiju programmas likvidācijas gadījumā…………………….19

12.

Programmas attīstības plāns . ………………………………………………………19

12.1.

Pozitīvie faktori……………………………………………………………..19

12.2.

Vājās vietas…………………………………………………………………20

12.3.

Studiju programmas “Automātika un datortehnika”

           attīstības plāns turpmākajiem 10 gadiem…………………………………...20

       Pielikumi ...……………………………………………………………………………22

1.pielikums. Maģistru studiju programma “Automātika un datortehnika”…………23

2. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas……………………...25

1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Automātikas un datortehnikas maģistra studiju programmas mērķis ir palicis nemainīgs un tas ir turpināt akadēmisko izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas, gatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātēs un citās izglītības iestādēs, zinātniskās iestādēs un firmās, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā.

192

Document info
Document views1090
Page views1124
Page last viewedFri Dec 23 01:28:36 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments