X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 193 / 255

1190 views

0 shares

0 downloads

0 comments

193 / 255

Kopumā studiju programmu uzdevumi arī ir nemainīgi:

sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās;

dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā;

sniegt padziļinātas zināšanas ekonomikā, humanitārajos priekšmetos un pedagoģijā;

iemācīt studentiem patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunās informācijas tehnoloģijas un teorijas;

nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām;

iemācīt studentiem izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai;

ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, dot iespēju studentiem apgūt savai turpmākai karjerai nepieciešamo specializāciju, kā arī ekonomikas un menedžmenta pamatus savā nozarē.

Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:

pēc studentu aktivitātes mācību procesā;

pēc piedalīšanās  zinātniski pētnieciskā darbā;

pēc piedalīšanās studentu sabiedriskajās organizācijās;

pēc darba devēju atsauksmēm par absolventiem.

2. Studiju programmas organizācija

2.1. Izmaiņas studiju programmā  un studiju plānā

Maģistru studiju programma “Automātika un datortehnika” apstiprināta RTU Senāta sēdē 2002.g. 26. jūnijā, prot. nr. 469, akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004. gada 31. marta (lēmums Nr. 705) līdz 2010. gada 31.decembrim.

Kopš tā brīža izmaiņas studiju programmā nav notikušas.

2.2. Studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma darbība

Maģistru studiju programmas kvalitātes nodrošināšana iekļauj šādus etapus:

Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, praktiskās nodarbības, projektēšana. Par to  ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā  vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā un tad izskatīta DADI padomes sēdē.

Sekmības analīze.

Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem (bakalauriem).

193

Document info
Document views1190
Page views1224
Page last viewedThu Jan 19 19:41:24 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments