X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 194 / 255

1244 views

0 shares

0 downloads

0 comments

194 / 255

Iegūtā informācija ļauj koriģēt priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā mainīt pasniedzēju,  atbilstoši mūsdienu prasībām mainīt priekšmetu secību pa kursiem un pusgadiem .

3. Studiju programmas struktūra

Maģistra studiju programma tika pilnveidota atbilstoši RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”.  Pašlaik to veido : obligātie studiju priekšmeti 43 KP ( iepriekšējās programmās bija no 46 līdz 49 KP), obligātās izvēles priekšmetu daļa 14 KP (iepriekšējās programmās no 29 līdz 33 KP). Pārstrukturētā programmā gala pārbaudījuma daļā nav inženierprojekta ar 12 KP. Maģistra studiju programmas ilgums tika samazināts no 3 gadiem līdz 2 gadiem ( attiecīgi no 120 (121) KP līdz 81 KP).

Pašlaik  maģistra  akadēmisko studiju programma ir vienāda visiem DADI studentiem, bet obligātās izvēles priekšmetu daļā tika iekļauti trīs specializējošie priekšmetu bloki: attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli, datorvadības sistēmas. Bloka apjoms 10 KP. Tas dod maģistrantiem iespēju izvēlēties konkrētu bloku atkarībā no specializācijas (apakšvirziena).

Studiju programma veidošanas periodā tika apspriesta DAD institūta padomes sēdē un DIT fakultātes Domes sēdē, kurā piedalījās arī fakultātes studentu parlamenta pārstāvji.

4. Vērtēšanas sistēma

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas

vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

13.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam:

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam datorvadībā un datorttīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas ;

1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes

14.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

prasme izmantot datorus un

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar referātiem

194

Document info
Document views1244
Page views1278
Page last viewedSun Jan 22 00:36:19 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments