X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 2 / 255

1168 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 255

Saturs

1.

Inženierzinātņu maģistra studiju programmas

„Automātika un datortehnika”mērķi un uzdevumi.................................................

3

1.1. Studiju programmas mērķi...............................................................................

3

1.2. Uzdevumi un plānotie rezultāti........................................................................

3

2.

Studiju programmas organizācija...........................................................................

4

3.

Maģistru studiju programmas struktūra..................................................................

5

4.

Zināšanu un prasmes vērtēšanas sistēma................................................................

8

5.

Studiju programmas praktiskā īstenošana...............................................................

9

5.1. Maģistru studiju programmas īstenošana .......................................................

9

5.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā..............................................................................................................

10

5.3. Programmas realizācijas resursu analīze.........................................................

10

5.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā......................................................

13

6.

Programmas perspektīvais novērtējums.................................................................

19

6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības

standarta..................................................................................................................

19

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti........................................................................

20

7.

Studējošie................................................................................................................

21

7.1. Studējošo skaits programmā............................................................................

21

7.2. Studējošo aptaujas un to analīze......................................................................

22

7.3. Absolventu aptaujas un to analīze...................................................................

23

7.4. Studējošo līdzdarbība studiju procesa pilnveidošanā......................................

24

8.

Akadēmiskā personāla novērtējums.......................................................................

25

8.1. Akadēmiskā personāla skaits...........................................................................

25

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība...............................................

26

8.3. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība.......................................................

26

8.4. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana..................................................

45

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums............................................

45

10.

Ārējie sakari...........................................................................................................

45

10.1. Sadarbība ar darba devējiem.........................................................................

45

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām.............................................

46

11.

Studiju turpināšana studiju programmas „Automātika un datortehnika” likvidācijas  gadījumā.............................................................................................

47

12.

Studiju programmas attīstības plāns.......................................................................

47

12.1. Akadēmiskā personāla atjaunošana...............................................................

47

12.2. Studiju materiāltehniskais nodrošinājums.....................................................

49

12.3. Studiju programmas „Automātika un datortehnika” attīstības plāns turpmākajos 10. gados............................................................................................

49

13.

Pašnovērtējums – SVID analīze.............................................................................

51

Pielikumi................................................................................................................

52

1.pielikums.Apliecinājums par akadēmisko personālu.......................................................................

53

2. pielikums. Akadēmiskā personāla biogrāfijas.................................................................................

54

3. pielikums. Studiju kursu apkopojums.............................................................................................

96

4. pielikums. Diploma un tā pielikuma paraugs..................................................................................

153

5. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika”studiju kursu plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls.....................................................................................

157

6. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” akadēmiskais personāls .........................

159

7. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” akreditācijas papilddokumenti................

161

8. pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” iepriekšējo gadu pašnovērtējuma ziņojumi...............................................................................................................................................

162

2

Document info
Document views1168
Page views1202
Page last viewedThu Jan 19 06:53:14 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments