X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 207 / 255

1101 views

0 shares

0 downloads

0 comments

207 / 255

Bezvadu komunikācijas moduļi SCALANCE W788 – 1PRO – 2 gab

Programmas attīstībai ir nepieciešams noteikts finansējums. Patreizējais galvenais finansējums – valsts budžets nav pietiekams: tas gan ir ļāvis saglabāt kvalificēto pasniedzēju kodolu, bet neatļauj ne būtisku mācību procesa, ne arī zinātnes attīstību. Nepilnīgais finansējums traucē materiālās bāzes atjaunošanu, licenzētās programmatūras iegādi, metodisko materiālu izveidošanu un tiražēšanu, grāmatu iegādi, nozares periodikas abonēšanu, auditoriju tehnisko aprīkojumu iegādi u.c.

10. Ārējie sakari

Maģistru studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā „Microsoft”,  SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, SIA “AMERILAT”, SIA “KLINKMANN VILLA” u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, RTU Tehnoloģisko parku u.c. No 2002.g. uz SIEMENS automatizācijas  tehnoloģiju klases materiāli tehniskās bāzes tiek veikta maģistru apmācība. ( Sertifikāts 2002.g. 16.maijā )

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam maģistru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar LU Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA InfoServiss, SIA ANDI un SIA ELKO.

Iezīmējas sadarbības iespējas ar rūpnīcu VEF-RRR uz līguma pamata ar RTU visām fakultātēm.

Studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt licenzētās programmatūras iegādi ( pašlaik daudzu laboratorijas un studiju darbu izstrādāšana notiek uz firmu piedāvāto novērtēšanas programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). Šādi sadarbības līgumi ir noslēgti ar SIA „Olimps”, „Siemens” SIA Latvija, SIA „Aldaris”, „Scheider Electric” S.A. pārstāvniecību Latvijā, SIA „VAR”, SIA „IBM”Latvija. Dažas firmas ir investējušas datortehniku, dažas – licenzētus programmproduktus.

Lai pilnveidotu mācību procesu tiek uzturēta informatīva saite ar darba vietām par šādiem jautājumiem:

firmu un organizāciju vajadzības pēc speciālistiem nākotnē;

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šiem speciālistiem firmu un organizāciju perspektīvo attīstības plānu īstenošanai;

programmas beidzēju sistematizēta apzināšana, kuri strādā specialitātē, veidojot attiecīgu datu bāzi;

zināšanas un prasme, kā mūsu absolventiem šobrīd pietrūkst amata pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai;

kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana, iesaistot tajos arī firmu speciālistus pasniedzēju lomā.

Lai stimulētu jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākos sasniegumus atspoguļo lekciju kursos. Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. Studiju procesu jāpārorientē uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai nolūkā pakāpeniski (3-4 priekšmeti gadā) studenti jāapgādā ar moderniem studiju materiāliem, jāliek lietā modernās tālmācības tehnoloģijas. Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

Datortehnikas aparatūra un programmatūra ļoti strauji noveco (caurmērā 3-5 gados) un to atjaunošanai ir vajadzīgi ievērojami finanses resursi. Mazināt šī faktora negatīvo ietekmi daļēji izdodas ar darba devēju atbalstu. Risinājumi var būt šādi:

207

Document info
Document views1101
Page views1135
Page last viewedMon Jan 16 19:00:35 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments