X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 208 / 255

1251 views

0 shares

0 downloads

0 comments

208 / 255

slēgt līgumus par noteikta virziena speciālistu sagatavošanu ar ieinteresētajām firmām un ar firmu atbalstu iekārtot nepieciešamās mācību laboratorijas;

slēgt sadarbības līgumus ar firmām par viņu tehniskās infrastruktūras izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai un praksēm.

11. Studiju turpināšana studiju programmas likvidācijas gadījumā

Maģistru akadēmisko studiju programmas “Automātika un datortehnika”saturs, organizācija un struktūra ļauj studējošiem programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz akadēmisko augstākās izglītības maģistru studiju programmu “Datorsistēmas”, nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot papildus studiju priekšmetus. Par šādu iespēju ir panākta vienošanās ar RTU DITF institūta LDI vadību, kas realizē programmu “Datorsistēmas”.

12. Programmas attīstības plāns

Automātikas un datortehnikas maģistru akadēmiskā izglītības programma nodrošina augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu augstāk pieminētās informācijas tehnoloģijas apakšvirzienos: datorvadībā, datortehnikā un tīklos, attēlu apstrādē un datorgrafika.

Studiju programmas ir sastādītas, ņemot vērā ES valstu un  ASV  universitāšu studiju programmu saturu. Programmas ievēro Latvijas darba tirgus specifiku, tās tiek regulāri koriģētas un uzlabotas.

Akadēmisko studiju programmas, plāni un mācību process tiek organizēti atbilstoši RTU Satversmei, RTU Senāta, DITF Domes un DAD institūta Padomes lēmumiem. Kvalitāti nodrošina DADI augsti kvalificēts akadēmiskais personāls un tā zinātniskais potenciāls, atbilstošais - materiāli-tehniskais nodrošinājums un metodiskais nodrošinājums.

12.1. Pozitīvie faktori

RTU programma "Automātika un datortehnika" atbilst LR Augstākās izglītības likuma prasībām pēc satura un apjoma un sakrīt ar līdzīgām programmām Eiropas valstīs.

Maģistru programmas absolventiem ir lielas perspektīvas tautsaimniecībā, ir liels pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem.

Ir atbilstošs pedagoģiskais un zinātniskais potenciāls programmas nodrošināšanai.

Studiju organizācija pieskaņota Eiropas valstu studiju organizācijas praksei: ir obligātie, obligātas izvēles un brīvas izvēles priekšmeti. Studiju priekšmeta apjomu nosaka ar kredītpunktu skaitu. Lielāka vieta ierādīta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju procesā visi studenti apgūst praksi darbā ar datoriem, iemācās izmantot standartprogrammatūru,veidot savas programmas, darboties internetā.

Maģistru darbos izstrādā aktuālas zinātniskas tēmas.

Ir laba sadarbība ar firmām, kas dod iespēju apgūt jaunāko tehniku.

Studentiem ir pieejamas licencētas programmpaketes konkrētu priekšmetu apguvē.

Pasniedzēju darbs pie pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem nodrošina programmu kvalitāti.

208

Document info
Document views1251
Page views1285
Page last viewedSun Jan 22 06:08:09 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments