X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 216 / 255

738 views

0 shares

0 downloads

0 comments

216 / 255

Saturs

1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi, to īstenošana……………………........

2.

Studiju programmas attīstība …………………………………………………….  

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā ……………………………....

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam .......…….

3.

Studiju programmas praktiskā realizācija………………………………………...

3.1. Izmaiņas studiju programmu īstenošanā……………………………………..

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā………………………………….…………………………………….

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze ……………………………………

3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā………………………………….

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība ……………………………........

3.6. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem…………………………………

4.

Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju) vērtēšana …………………………………………………………………………

5.

Studējošie…………………………………………………………………………

5.1. Studējošo skaits programmā…………………………………………………

5.2. Studējošo sekmības raksturojums……………………………………………

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā..........................................

6.

Akadēmiskais personāls………………………………………………………….

6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika…………………….

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs..............................

7.

Pašnovērtējums – SVID analīze………………………………………………….

8.

Priekšlikumi programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanai……………………

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana……………..

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai................................................

216

Document info
Document views738
Page views772
Page last viewedTue Oct 25 13:31:35 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments