X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 217 / 255

1231 views

0 shares

0 downloads

0 comments

217 / 255

1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi, to īstenošana

Automātikas un datortehnikas maģistra studiju programmas mērķis ir palicis nemainīgs un tas ir turpināt akadēmisko izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas, gatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātēs un citās izglītības iestādēs, zinātniskās iestādēs un firmās, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā.

Kopumā studiju programmu uzdevumi arī ir nemainīgi:

sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās;

dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā;

sniegt padziļinātas zināšanas ekonomikā, humanitārajos priekšmetos un pedagoģijā;

iemācīt studentiem patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunās informācijas tehnoloģijas un teorijas;

nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām;

iemācīt studentiem izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai;

ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, dot iespēju studentiem apgūt savai turpmākai karjerai nepieciešamo specializāciju, kā arī ekonomikas un menedžmenta pamatus savā nozarē.

Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:

pēc studentu aktivitātes mācību procesā;

pēc piedalīšanās  zinātniski pētnieciskā darbā;

pēc piedalīšanās studentu sabiedriskajās organizācijās;

pēc darba devēju atsauksmēm par absolventiem.

2. Studiju programmas attīstība

2.1. Izmaiņas studiju programmā  un studiju plānā

Maģistra studiju programma tika pilnveidota atbilstoši RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”.  Pašlaik to veido : obligātie studiju priekšmeti 43 KP ( iepriekšējās programmās bija no 46 līdz 49 KP), obligātās izvēles priekšmetu daļa 14 KP (iepriekšējās programmās no 29 līdz 33 KP). Pārstrukturētā programmā gala pārbaudījuma daļā nav inženierprojekta ar 12 KP. Maģistra studiju programmas ilgums tika samazināts no 3 gadiem līdz 2 gadiem ( attiecīgi no 120 (121) KP līdz 81 KP).

217

Document info
Document views1231
Page views1265
Page last viewedSat Jan 21 14:20:19 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments