X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 218 / 255

1200 views

0 shares

0 downloads

0 comments

218 / 255

Pašlaik  maģistra  akadēmisko studiju programma ir vienāda visiem DADI studentiem, bet obligātās izvēles priekšmetu daļā tika iekļauti trīs specializējošie priekšmetu bloki: attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli, datorvadības sistēmas. Bloka apjoms 10 KP. Tas dod maģistrantiem iespēju izvēlēties konkrētu bloku atkarībā no specializācijas (apakšvirziena).

Maģistru studiju programmā 5 KP paredzēti virsrakstā minēto priekšmetu apguvei, starp kuriem ir obligātais priekšmets Darba aizsardzības pamati – 1KP un obligātie izvēles priekšmeti 4 KP, kas studentam ir jāizvēlas no humanitāro un sociālo, pedagoģijas un vadības mācību priekšmeta saraksta. Visi šie priekšmeti ir plānoti pirmajā studiju gadā.

Studiju programma veidošanas periodā tika apspriesta DAD institūta padomes sēdē un DIT fakultātes Domes sēdē, kurā piedalījās arī fakultātes studentu parlamenta pārstāvji.

Maģistru studiju programma “Automātika un datortehnika” apstiprināta RTU Senāta sēdē 2002.g. 26. jūnijā, prot. nr. 469, akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004. gada 31. marta (lēmums Nr. 705) līdz 2010. gada 31.decembrim.

Kopš tā brīža izmaiņas studiju programmā nav notikušas. Izmaiņas paredzētas veikt 2008./09. mācību gadā.

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam ( sk. Noteikumi par akadēmiskās izglītības standartu, Rīga, 2002.g. 3.janvārī, prot. Nr.1.4.) un Ministra kabineta noteikumiem, kā arī atbilstoša RTU senāta lēmumiem.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija

3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

Maģistru studiju programmas kvalitātes nodrošināšana iekļauj šādus etapus:

Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, praktiskās nodarbības, projektēšana. Par to  ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā  vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā un tad izskatīta DADI padomes sēdē.

Sekmības analīze.

Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem.

Iegūtā informācija ļauj koriģēt priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā mainīt  priekšmetu secību pa kursiem un pusgadiem .

Kvalifikācijas darba izpildes organizācija – studentu plūsma tiek sadalīta mazās grupās kā iepriekšējā mācību gadā.

218

Document info
Document views1200
Page views1234
Page last viewedFri Jan 20 04:28:42 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments