X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 224 / 255

1132 views

0 shares

0 downloads

0 comments

224 / 255

Lai pilnveidotu mācību procesu tiek uzturēta informatīva saite ar darba vietām par šādiem jautājumiem:

firmu un organizāciju vajadzības pēc speciālistiem nākotnē;

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šiem speciālistiem firmu un organizāciju perspektīvo attīstības plānu īstenošanai;

programmas beidzēju sistematizēta apzināšana, kuri strādā specialitātē, veidojot attiecīgu datu bāzi;

zināšanas un prasme, kā mūsu absolventiem šobrīd pietrūkst amata pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai;

kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana, iesaistot tajos arī firmu speciālistus pasniedzēju lomā.

Lai  stimulētu jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākos sasniegumus atspoguļo lekciju kursos. Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks.  Studiju procesu jāpārorientē  uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai  nolūkā pakāpeniski (3-4 priekšmeti gadā) studenti jāapgādā ar moderniem studiju materiāliem, jāliek lietā modernās tālmācības tehnoloģijas. Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

Datortehnikas aparatūra un programmatūra ļoti strauji noveco (caurmērā 3-5 gados) un to atjaunošanai ir vajadzīgi ievērojami finanses resursi. Mazināt šī faktora negatīvo ietekmi daļēji izdodas ar  darba devēju atbalstu. Risinājumi var būt šādi:

slēgt līgumus par noteikta virziena speciālistu sagatavošanu ar ieinteresētajām firmām un ar firmu atbalstu iekārtot nepieciešamās mācību laboratorijas;

slēgt sadarbības līgumus ar firmām par viņu tehniskās infrastruktūras izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai un praksēm.

4. Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju) vērtēšana

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”.

Visi eksāmeni maģistra profesionālo studiju programmā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 481 un 1998. gada 27. janvārī RTU Senātā pieņemto lēmumu “Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaura, inženiera un maģistra studijās” notiek rakstveidā.

Kvalitatīvais zināšanu novērtējums ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi vai ieskaiti, un tie ir publiski jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmi.

Bez noslēguma pārbaudījumiem katrā studiju priekšmetā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, individuālie uzdevumi, u.c., kas noteikti priekšmetu programmās.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

1.tabula

224

Document info
Document views1132
Page views1166
Page last viewedWed Jan 18 00:18:37 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments