X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 225 / 255

1307 views

0 shares

0 downloads

0 comments

225 / 255

Studiju programmas mērķu sasniegšanas

vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

16.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam:

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam datorvadībā un datorttīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas ;

1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes, kontroldarbs vismaz vienu reizi mēnesī

17.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

prasme izmantot datorus un

atbilstošas datorprogrammas, kā      arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar referātiem

18.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā maģistra darba līmenis un novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

Inženierzinātņu maģistra datorvadībā un datortīklos akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba apjoms ir 20 KP, kas studiju programmā ir otrajā studiju gadā. Izstrādātais maģistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski jāaizstāv.

Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātņu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā „Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai”.

5.  Studējošie

5.1. Studējošo skaits programmā

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Automātika un datortehnika” no 2004./05. m.g. līdz 2007./08.m.g. bija šāds studentu un absolventu skaits:

2.tabula

Mācību gads

1.k. imatrikul.

sk.

Studējošo skaits

Absolventu

skaits

2004./05.

27

57

18

2005./06.

24

47

16

2006./07.

30

51

13

2007./08.

11

40

15

225

Document info
Document views1307
Page views1341
Page last viewedTue Jan 24 00:57:36 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments