X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 235 / 255

1333 views

0 shares

0 downloads

0 comments

235 / 255

7. Pašnovērtējums – SVID analīze

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus iespējams izdarīt programmas stāvokļa analīzi. Galvenās grūtības saistās ar programmas finansiālo nodrošinājumu ( vajadzības; datortehnikas atjaunošana, licenzētas programmatūras iegāde, mācību grāmatu izdošana un iegāde, auditoriju aprīkojums). Iepriekšējā gadā stāvoklis uzlabojās, jo kļuva pieejami Eiropas Savienības strukturālie fondi infrastruktūras attīstībai.

3. tabula

Stiprās puses

Vājās puses

Programmu atbilstība rekomendācijām un Eiropas vadošo universitāšu studiju programmām šajā nozarē.

Pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki.

Absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi.

Mūsdienu prasībām atbilstošs datoru parks. Interneta pieslēgums var sniegt daudz informācijas.

Programmu kvalitāti nodrošina pasniedzēju darbs pie pasaulē aktuālajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem.

Maz jaunu pasniedzēju.

Nozares periodikas bibliotēkā nav pietiekamā daudzumā.

Maz mūsdienu prasībām atbilstošas licenzētas programmatūras.

Kontakti ar darba devējiem nav regulāri.

Nepietiekama starptautiskā sadarbība.

Iespējas

Riski

Programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Datorvadības sistēmu, attēlu apstrādes un datorgrafikas, datortehnikas un tīklu,  virzieni strauji attīstās.

Labas atsauksmes no absolventiem un darba devējiem.

Sadarbība ar patērētājiem .

Nepietiekams finansējums (algas, aparatūra, stipendijas, licenzēta programmatūra).

Reflektanti joprojām nav labi sagatavoti.

Promocijas darbu aizstāvējušie bieži pamet augstskolu un aiziet uz labāk apmaksātu darbu firmās un iestādēs.

Nepietiekams skaits spējīgu studentu.

Grūti piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.sc.) pasniedzējus.

8. Priekšlikumi programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanai

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana

Iepriekšējā 2006./07.m.g. maģistru studiju pašnovērtējuma ziņojuma izvirzīto mērķu izpilde:

Jaunu pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā ( asist. I.Vīra, M.Alekseičevs, R.Safins);

Jauna reklāmas klipa izstrādāšana;

D-Link laboratorijas izveidošana;

235

Document info
Document views1333
Page views1367
Page last viewedTue Jan 24 16:15:54 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments