X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 239 / 255

1203 views

0 shares

0 downloads

0 comments

239 / 255

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi, to īstenošana

Programmas mērķis ir palicis nemainīgs un tas ir sagatavot tautasaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus automātikas un datortehnikas nozarē ar padziļinātām zināšanām automātikā, datorvadības sistēmās, datoru tīklos, attēlu apstrādē un datorgrafikā un, kas ir spējīgi sekmīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, sagatavot tālākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē.

Kopumā studiju programmas uzdevumi arī ir nemainīgi tas ir apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas šādās jomās:

datoru tīklu tehnoloģijas, projektēšana, drošība un uzturēšana;

vadības sistēmu un procesu analīze, sintēze un modelēšana;

datorgrafikas un attēlu apstrādē;

pētnieciskā darba iemaņas eksprimentālos pētījumos un patstāvīgajā literatūras analīzē;

prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai savā nozarē;

iemaņas patstāvīgam praktiskam darbam, strādāt kolektīvā;

programmēšanas valodas, algoritmu un programmu izstrādāšanas tehnoloģijas;

progresīvu informācijas tehnoloģiju ieviešana un uzturēšana dažāda profila uzņēmumos un organizācijās.

Iegūtā izglītība nodrošina zināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot veikt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālo un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

2. Studiju programmas attīstība

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

Maģistra studiju programma tika pilnveidota atbilstoši RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”.  Pašlaik to veido : obligātie studiju priekšmeti 43 KP ( iepriekšējās programmās bija no 46 līdz 49 KP), obligātās izvēles priekšmetu daļa 14 KP (iepriekšējās programmās no 29 līdz 33 KP). Pārstrukturētā programmā gala pārbaudījuma daļā nav inženierprojekta ar 12 KP. Maģistra studiju programmas ilgums tika samazināts no 3 gadiem līdz 2 gadiem ( attiecīgi no 120 (121) KP līdz 81 KP).

Pašlaik  maģistra  akadēmisko studiju programma ir vienāda visiem DADI studentiem, bet obligātās izvēles priekšmetu daļā tika iekļauti trīs specializējošie priekšmetu bloki: attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli, datorvadības sistēmas. Bloka apjoms 10 KP. Tas dod maģistrantiem iespēju izvēlēties konkrētu bloku atkarībā no specializācijas (apakšvirziena).

Maģistru studiju programmā 5 KP paredzēti virsrakstā minēto priekšmetu apguvei, starp kuriem ir obligātais priekšmets Darba aizsardzības pamati – 1KP un obligātie izvēles priekšmeti 4 KP, kas studentam ir jāizvēlas no humanitāro un sociālo, pedagoģijas un vadības mācību priekšmeta saraksta. Visi šie priekšmeti ir plānoti pirmajā studiju gadā.

Studiju programma veidošanas periodā tika apspriesta DAD institūta padomes sēdē un DIT fakultātes Domes sēdē, kurā piedalījās arī fakultātes studentu parlamenta pārstāvji.

Pamatojoties uz programmas „Automātika un datortehnika”analīzi, kas tika veikta iepriekšējā gadā ( skat. Pašnovērtējuma ziņojumus  par 2007./08.m.g.) šajā atskaites periodā ir veiktas izmaiņas, t.i., brīvās izvēles priekšmetu sadaļā ir iekļauts jauns priekšmets „Animācija tīmekļa vidē” 2 KP.

239

Document info
Document views1203
Page views1237
Page last viewedFri Jan 20 06:30:15 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments