X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 240 / 255

1323 views

0 shares

0 downloads

0 comments

240 / 255

Maģistru studiju programma “Automātika un datortehnika” apstiprināta RTU Senāta sēdē 2002.g. 26. jūnijā, prot. nr. 469, akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004. gada 31. marta (lēmums Nr. 705) līdz 2010. gada 31.decembrim.

2.2. Studiju programmas atbilstība izglītības standartam

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam ( sk. Noteikumi par akadēmiskās izglītības standartu, Rīga, 2002.g. 3.janvārī, prot. Nr.1.4.) un Ministra kabineta noteikumiem, kā arī atbilstoša RTU senāta lēmumiem.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija

3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

Maģistru studiju programmas kvalitātes nodrošināšana iekļauj šādus etapus:

Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, praktiskās nodarbības, projektēšana. Par to  ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā  vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā un tad izskatīta DADI padomes sēdē.

Sekmības analīze.

Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem.

Iegūtā informācija ļauj koriģēt priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā mainīt  priekšmetu secību pa kursiem un pusgadiem .

Kvalifikācijas darba izpildes organizācija – studentu plūsma tiek sadalīta mazās grupās kā iepriekšējā mācību gadā.

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā

Maģistru studiju ilgums ir 2 gadi, apjoms 81 KP, no tiem 43 KP sastāda obligātie studiju priekšmeti, 14 KP ir obligātās izvēles priekšmeti, 4 KP ir brīvās izvēles priekšmeti un 20 KP ir maģistra darbs.

Programmā apmācība norit klasiskā stilā ar lekcijām, semināriem, laboratorijas darbiem un studiju darbiem.

Lekcijas notiek modernās auditorijās, izmantojot filmplēves un diaprojektoru. Praktiskās nodarbībās un studiju darbos arvien plašāk tiek izmantots grupu un komandu darbs. Tā, piemēram, tiek pievērsta uzmanība studentu apmācībai grupās, izsniedzot 2-4 studentiem kopējus studiju darba uzdevumus. Katrs students izpilda savu darba daļu un rezultātus apvieno kopējā darbā, šajā

240

Document info
Document views1323
Page views1357
Page last viewedTue Jan 24 09:37:48 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments