X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 243 / 255

1196 views

0 shares

0 downloads

0 comments

243 / 255

3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Pētniecības darbā ir iesaistīti maģistru studiju maģistranti R. Taranovs, A. Goglačovs, A. Morozovs ( Daudzkanālu sistēmu laika intervālu reģistrācija).

Maģistranta Māra Jaunžeikars darbs „Kustīgas scēnas vizualizācija un datora resursu novērtējums”  zin. vadītājs docents I. Kivlāns  no Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes tika izvirzīts a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonda rīkotajā Informācijas tehnoloģiju  maģistru darbu valsts konkursam.

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

DADI akadēmiskajam personālam ir nodibinājusies sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģijas fakultāti. Atsevišķus studiju kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z.Markovičs, doc. E.Stalidzāns un doc. A.Ozols, datortīklu virzienā – prof. V.Zagurskis, asoc.prof. A.Baums, doc. A.Ermuiža. Minētie pasniedzēji bija iesaistīti LLU projektā par akadēmisko kursu sagatavošanu Eiropas Sociālo fondu finansējuma ietvaros.

DADI cieši sadarbojas ar Kauņas Tehnoloģisko universitāti medicīnisko attēlu apstrādes virzienā, bioloģisko procesu modelēšanas un datorvadības virzienā.

DAD institūts ir iekļauts kā viens no 26 partneriem starptautiskā projektā „Medical Image processing, Interpretation and Archiving”, projekta koordinators Kauņas Tehnoloģiskā universitāte.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā profesors A.Glazs ir Pattern Recognition Society (USA) loceklis.

DTST katedras profesors V. Zagurskis ir IEEE un ACM biedrību loceklis.

Datorvadības sistēmu profesora grupā – līdzdalība sadarbības līgumā „Complex systems modelling” ar Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem

Maģistrs studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā „Microsoft” SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, SIA “INTEGRIS”, SIA “KLINKMANN VILLA” u.c. Pasniedzēju kolektīvam turpināta sadarbība ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, A/S RIX „Technologies”, RTU Tehnoloģisko parku u.c. 2008. gadā nodibināta sadarbība ar SIA „ABB” un D. Link.

4.  Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju) vērtēšana

Vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas valsts standartā noteiktajai:

pozitīvie studiju rezultāti tiek summēti;

katra priekšmeta nobeigumā vērtējums ir obligāts;

prasības tiek formulētas pirmajā lekcijā un ir pieejamas internetā;

tiek pielietoti dažādi zināšanu un prasmes pārbaudes veidi – kursa darbi, individuālie mājas darbi, uzstāšanās ar referātiem semināros, ieskaites, eksāmeni (rakstiskā formā), iesniegto kursa un laboratorijas darbu aizstāvēšana, kā arī maģistra darba ar projekta sadaļu aizstāvēšana.

Eksāmenu jautājumi atbilst profesionālās kvalifikācijas prasībām.

243

Document info
Document views1196
Page views1230
Page last viewedFri Jan 20 01:56:54 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments