X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 244 / 255

1256 views

0 shares

0 downloads

0 comments

244 / 255

Visi eksāmeni maģistra studiju programmā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 481 un 1998. gada 27. janvārī RTU Senātā pieņemto lēmumu “Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaura, inženiera un maģistra studijās” notiek rakstveidā.

Kvalitatīvais zināšanu novērtējums ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi vai ieskaiti, un tie ir publiski jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmi.

Bez noslēguma pārbaudījumiem katrā studiju priekšmetā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, individuālie uzdevumi, u.c., kas noteikti priekšmetu programmās.

Inženierzinātņu maģistra datorvadībā un datortīklos akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba apjoms ir 20 KP, kas studiju programmā ir otrajā studiju gadā. Izstrādātais maģistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski jāaizstāv.

Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātņu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā „Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai”.

Programmas uzdevumu realizāciju varētu vērtēt :

pēc studentu aktivitātes mācību procesā;

pēc piedalīšanās zinātniski pētnieciskā darbā;

pēc piedalīšanās studentu sabiedriskajās organizācijās;

pēc darba devēju atsauksmēm par absolventiem.

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” un RTU Senāta 2002.gada 25.maija lēmumu”Par kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai”.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

19.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam (bakalauram):

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam datorvadībā un datorttīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas;

1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes;

20.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

prasme izmantot datorus un atbilstošas datorprogrammas, kā arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar referātiem;

21.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

3. Izstrādātā maģistra darba (ar projekta daļu) līmenis un novērtējums,

244

Document info
Document views1256
Page views1290
Page last viewedSun Jan 22 08:40:03 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments