X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 45 / 255

1214 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 255

Jauno pasniedzēju atlases principa pamatā ir pašu izaudzinātie zinātnes maģistru un zinātņu doktoru piesaistīšana mācību procesam, pie kam zinātņu maģistriem obligātais nosacījums ir tālākā izglītība doktorantūra. Nākamajos  gados paredzēts turpināt jauno pasniedzēju atlasi.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Finansēšanas lielākā daļa nāk no valsts budžeta dotācijām, ļoti nelielu daļu dod maksas apmācība.

Zinātniskajai darbībai finansējuma avoti ir:

LZP granti, skat. 8.2.,

Bāzes finansējums zinātniskajam personālam, skat. 8.1.,

Finansējums atsevišķiem IZM projektiem, TOP projektiem u.c., skat. 8.2.

Infrastruktūras nodrošinājumu skat. p.5.4.

10. Ārējie sakari

10.1. Sadarbība ar darba devējiem

Ražošanas sfērā datorspeciālistu trūkums ir tik liels, ka praktiski visi studenti, pat bakalauratūras studenti, nemaz nerunājot par maģistrantūras studentiem, ir iesaistīti pastāvīgā darbā. No ražošanas nepārtraukti pienāk darba piedāvājumi studentiem, kas tiek apmierināti tikai daļēji. Tādēļ nav nekādu šaubu par  darba iespējām pēc maģistrantūras beigšanas.

Darba devēji pozitīvi novērtē maģistrantu sagatavotību un atbalsta sadarbību ar DAD institūtu. Par to liecina mūsu absolventu veiksmīgs darbs ne tikai Latvijā , bet arī ārzemēs ( piemēram, Microsoft Šveicē un citur),  kā arī Siemens, ABB, D-Link un citu firmu kopīgi iekārtotās laboratorijas un mācību klases.

Maģistru studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā „Microsoft”,  SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, “Integris”, SIA “KLINKMANN VILLA”, “Latvenergo”, “Elko”, u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, „IBM Šveice”, „Microsoft”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, RTU Tehnoloģisko parku u.c. No 2002.g. uz SIEMENS automatizācijas  tehnoloģiju klases materiāli tehniskās bāzes tiek veikta maģistru apmācība. ( Sertifikāts 2002.g. 16.maijā )

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam maģistru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar LU Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA InfoServiss, SIA ANDI un SIA ELKO.

Iezīmējas sadarbības iespējas ar rūpnīcu VEF-RRR uz līguma pamata ar RTU visām fakultātēm.

Studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt licenzētās programmatūras iegādi ( pašlaik daudzu laboratorijas un studiju darbu izstrādāšana notiek uz firmu piedāvāto novērtēšanas programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). Šādi sadarbības līgumi ir noslēgti ar SIA „Olimps”, „Siemens” SIA Latvija, SIA „Aldaris”, „Scheider Electric” S.A. pārstāvniecību Latvijā, SIA „IBM Latvija”. Dažas firmas ir  investējušas datortehniku, dažas – licenzētus programmproduktus ( ABB, Klinkmann, Arcus Electronic).

Lai pilnveidotu mācību procesu tiek uzturēta informatīva saite ar darba vietām par šādiem jautājumiem:

firmu un organizāciju vajadzības pēc speciālistiem nākotnē;

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šiem speciālistiem firmu un organizāciju perspektīvo attīstības plānu īstenošanai;

45

Document info
Document views1214
Page views1248
Page last viewedFri Jan 20 18:42:05 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments