X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 46 / 255

1267 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 255

programmas beidzēju sistematizēta apzināšana, kuri strādā specialitātē, veidojot attiecīgu datu bāzi;

zināšanas un prasme, kā mūsu absolventiem šobrīd pietrūkst amata pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai;

kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana, iesaistot tajos arī firmu speciālistus pasniedzēju lomā.

Lai  stimulētu jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākos sasniegumus atspoguļo lekciju kursos. Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks.  Studiju procesu jāpārorientē  uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai  nolūkā pakāpeniski (3-4 priekšmeti gadā) studenti jāapgādā ar moderniem studiju materiāliem, jāliek lietā modernās tālmācības tehnoloģijas. Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

Datortehnikas aparatūra un programmatūra ļoti strauji noveco (caurmērā 3-5 gados) un to atjaunošanai ir vajadzīgi ievērojami finanses resursi. Mazināt šī faktora negatīvo ietekmi daļēji izdodas ar  darba devēju atbalstu. Risinājumi var būt šādi:

slēgt līgumus par noteikta virziena speciālistu sagatavošanu ar ieinteresētajām firmām un ar firmu atbalstu iekārtot nepieciešamās mācību laboratorijas;

slēgt sadarbības līgumus ar firmām par viņu tehniskās infrastruktūras izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai un praksēm.

Studiju programmas attīstībā būtiska nozīme ir Nozares programmu komisijai un Nozares metodiskajai komisijai. Šo komisiju sastāvā ir iekļauti vadošie speciālisti IT jomā, kas pārstāv darba devējus.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām

DADI akadēmiskajam personālam ir nodibinājusies sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģijas fakultāti. Atsevišķus studiju kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z. Markovičs, doc. E. Stalidzāns un doc. A. Ozols, datortīklu virzienā – prof. V. Zagurskis, asoc.prof. A. Baums, doc. A. Ermuiža. Minētie pasniedzēji bija iesaistīti LLU projektā par akadēmisko kursu sagatavošanu Eiropas Sociālo fondu finansējuma ietvaros.

DADI akadēmiskajam personālam ir nodibinājusies sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģijas fakultāti. Atsevišķus studiju kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z.Markovičs, doc. E.Stalidzāns un doc. A.Ozols, datortīklu virzienā – prof. V.Zagurskis, asoc.prof. A. Baums, doc. A. Ermuiža. Minētie pasniedzēji bija iesaistīti LLU  projektā par akadēmisko kursu sagatavošanu Eiropas Sociālo fondu finansējuma ietvaros.

DADI cieši sadarbojas ar Kauņas Tehnoloģisko universitāti medicīnisko attēlu apstrādes virzienā, bioloģisko procesu modelēšanas un datorvadības virzienā.

DAD institūts ir iekļauts kā viens no 26 partneriem starptautiskā projektā „Medical Image processing, Interpretation and Archiving”, projekta koordinators Kauņas Tehnoloģiskā universitāte.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā profesors A.Glazs ir Pattern Recognition Society (USA) loceklis.

DTST katedras profesors V. Zagurskis ir IEEE un ACM biedrību loceklis.

Datorvadības sistēmu profesora grupā – līdzdalība sadarbības līgumā „Complex systems modelling” ar Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

Uzsākta sadarbība ar Tallinas Tehnoloģisko universitāti par industriālo robotu ABB IRB1600 savstarpējo darbināšanu no attāluma.

46

Document info
Document views1267
Page views1301
Page last viewedSun Jan 22 17:49:18 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments