X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 48 / 255

1153 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 255

piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas un interese par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi;

nodrošināt iespēju pasniedzējiem izstrādāt studiju materiālus, tos pavairot un nodot studentiem;

sadarboties ar citām radniecīgām programmām atsevišķu priekšmetu pasniegšanā;

aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanu starptautiskos projektos;

veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības un apmācības centros. Tas ļautu ne tikai cet kvalifikāciju, bet arī piesaistīt finansējumu.

Absolventi ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Stipendiju politika spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk.

      Lai pilnveidotu mācību procesu tiek uzturēta informatīva saite ar darba vietām par šādiem jautājumiem:

firmu un organizāciju vajadzības pēc speciālistiem nākotnē;

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šiem speciālistiem firmu un organizāciju perspektīvo attīstības plānu īstenošanai;

programmas beidzēju sistematizēta apzināšana, kuri strādā specialitātē, veidojot attiecīgu datu bāzi;

zināšanas un prasme, kā mūsu absolventiem šobrīd pietrūkst amata pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai;

kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana, iesaistot tajos arī firmu speciālistus pasniedzēju lomā.

Lai stimulētu jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākos sasniegumus atspoguļo lekciju kursos. Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. Studiju procesu jāpārorientē uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai nolūkā pakāpeniski (3-4 priekšmeti gadā) studenti jāapgādā ar moderniem studiju materiāliem, jāliek lietā modernās tālmācības tehnoloģijas. Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus var veikt programmas stāvokļa analīzi (5. tabula ).

5. tabula

Stiprās puses

Vājās puses

Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki.

Absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi.

Ir mūsdienu prasībām atbilstošs datoru parks.

Interneta pieslēgums var sniegt daudz informācijas.

Pasniedzēju darbs pēc pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem, nodrošina programmas kvalitāti.

Studējošie strādā finansiālo apstākļu dēļ.

Maz jaunu pasniedzēju.

Nozares periodikas bibliotēkā nav pietiekamā daudzumā.

Kontakti ar darba devējiem nav regulāri.

Starptautiskā sadarbība ir nepietiekošā stadijā.

Iespējas

Riski

48

Document info
Document views1153
Page views1187
Page last viewedWed Jan 18 18:26:03 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments