X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 5 / 255

1140 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 255

Maģistra studiju programma nosaka studiju saturu un plānu, vērtēšanas prasības un kārtību, apraksta imatrikulācijas nosacījumus un vērtēšanas prasības un kārtību, kā arī studiju programmas īstenošanas akadēmiskos, materiālos un finansiālos resursus. Studiju programmu priekšmetu apraksti doti 1.pielikumā “Maģistru studiju priekšmetu apraksti”.

Studiju programmas ir savstarpēji saskaņotas un izstrādātas tā, lai Automātikas un datortehnikas bakalaura akadēmiskās studiju programmas ietvaros studenti iegūtu pamatzināšanas, bet Automātikas un datortehnikas maģistra akadēmiskās studiju programmas ietvaros – padziļinātas zināšanas datorvadības sistēmu, datortehnikas un tīklu, attēlu apstrādes un datorgrafikas teorijā, inātnisko izglītību, lai sagatavotu darbam  inženierzinātņu  sfērā, ekonomikā, finansēs, biznesā, enerģētikā, transporta un sakaru jomā, sociālajā sfērā ( medicīnā, izdevniecībās, izglītībā), kur nepieciešams lietot datorgrafiku un attēlu apstrādi, datorvadību vai datortehniku un tīklus.

Maģistru akadēmisko studiju programmu studiju plānus un procesus organizē atbilstoši RTU Satversmei, RTU Senāta un RTU Studiju daļas lēmumiem, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem.

Studiju programmas apjomu rēķina kredītpunktos (KP). RTU noteiktais apjoms ir 40 KP mācību gadā. 1 KP atbilst 1 studiju nedēļai jeb 40 studenta darba stundām. No tām darbs auditorijā paredzēts 16 kontaktstundām, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.

Kvalitātes novērtēšanas mehānisms

Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, praktiskās nodarbības, projektēšana. Par to  ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā  vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā un tad izskatīta DADI padomes sēdē.

Sekmības analīze.

Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem.

Iegūtā informācija ļauj koriģēt priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā mainīt pasniedzēju,  atbilstoši mūsdienu prasībām mainīt priekšmetu secību pa kursiem un pusgadiem.

Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

Ar mācību prorektora rīkojumu nr. 02000-01/35 no 2010.gada 21. aprīļa maģistra akadēmisko studiju programmā „Automātika un datortehnika” ir veiktas izmaiņas:

Izslēgt no obligātās izvēles specializējošo studiju priekšmetu saraksta studiju priekšmetus –

no Attēlu apstrādes un datorgrafikas specializēšanās virziena saraksta-

Visual Basic atpazīstošās sistēmas 2 KP

no Datorvadības sistēmu specializēšanās virziena saraksta-

Negraujošās kontroles pamati 2 KP

Brīvās izvēles priekšmetu sadaļā studentiem tiek piedāvāts jauns priekšmets „Animācija tīmekļa vidē”  2 KP.

3. Maģistru studiju programmas struktūra

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un

5

Document info
Document views1140
Page views1174
Page last viewedWed Jan 18 09:03:51 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments