X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 7 / 255

1345 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 255

Salīdzinot programmas pēc satura, var teikt, ka nedaudz atšķiras programmu struktūra:

RTU programmā obligātie priekšmeti 43 KP apjomā ir obligāti visiem studentiem, bet LLU programmā tiešām obligāti ir tikai 16 KP, pārējie 18 KP ir specializāciju priekšmeti

Ir paredzētas 3 specializācijas: Ražošanas datorvadības sistēmas, Datorvadības sistēmas, Sistēmanalīze, Informācijas tehnoloģijas biosistēmās

RTU programmā specializācijas priekšmeti 14 KP apjomā ir iekļauti obligātās izvēles blokā un pārstāv arī 3 specializācijas: Datorvadības sistēmas, Datortehnika un tīkli, Attēlu apstrāde un datorgrafika

Salīdzinot RTU un LLU programmu specializācijas, var teikt, ka lielākā pārklāšanās ir specializācijām Ražošanas datorvadības sistēmas(LLU) un Datorvadības sistēmas (RTU), kā arī Sistēmanalīze(LLU) un Datortehnika un tīkli (RTU).

Salīdzinājums ar Transporta un sakaru institūta (TSI)Dabaszinātņu maģistra dabaszinātnēs programmas Datorzinātņu un elektronikas fakultātē.

Abas programmas ir radniecīgas datoru tīklu, optimizācijas teorijas, lēmuma pieņemšanas un intelektuālo sistēmu jomā.

Programmu struktūra ir ļoti atšķirīga, jo TSI programmā ir tikai norādīti 3 priekšmetu bloki A, B un C ar attiecīgi 32, 44, un 8 KP apjomu.

Maģistra darbam atvēlēti 22 KP, līdz ar to kopējais apjoms sastāda 106 KP, bet RTU tikai 81 KP

Salīdzinājums ar Mančestras Tehnisko universitāti un Helsinku Tehnisko universitāti.

Salīdzinājumam par pamatu ir izmantotas Mančestras un Helsinku Tehniskās universitātes, kurās ir līdzīga uzbūve un tematika;

-

Mančestras universitātes maģistra studiju programma “Automātika un sistēmu tehnoloģija”;

-

Helsinku Tehniskās universitātes studiju programma “Automātika un sistēmu tehnoloģija”.

Salīdzinājums pa priekšmetu grupām dots diagrammas veidā 2.attēlā.

Sīkāks priekšmetu salīdzinājums tabulu veidā dots 8.pielikumā.

Mančestras universitātē teorētiskā daļā maģistri priekšmetus 70 KP apjomā no iespējamiem 290 KP izvēlas atbilstoši studiju virzienam. Priekšmeti sadalīti C (210 KP) un D (80 KP) moduļos: C modulī bez maģistra priekšmetiem ietilpst arī augstākie bakalaura studiju priekšmeti, D – doktora studiju priekšmeti. Maģistra darba izstrādei paredzēti 8 mēneši. Kopējais apmācības laiks – 2 gadi. Kopējais studiju apjoms - 110 KP. Katra priekšmeta apjoms ir 10 kredītpunkti. RTU līdzīga satura apjoms ir sadalīts vairākos 2, 3, 4 KP priekšmetos.

Helsinku Tehniskā universitātē atbilstošie priekšmeti ir ar līdzīgu kredītpunktu skaitu kā RTU. Teorētiskā daļa ir mazāka 48 KP – nav humanitāro priekšmetu un obligāto priekšmetu daļas, kas RTU ietver arī virzienam tālākos priekšmetus. Ievērojot pēdējo, var secināt, ka RTU speciālistu redzes loks ir plašāks un pieeja ir sistemātiska, nevis šauri specializēta. Kopējais maģistru studiju apjoms – 68 KP, studiju ilgums – 2 gadi.

Studiju programma augstāk minētajās augstskolās ir apgūstama kopumā, kas pēc Latvijas izglītības likumdošanas atbilst maģistra grāda ieguves prasībām.

7

Document info
Document views1345
Page views1379
Page last viewedWed Jan 25 01:56:05 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments