X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 77 / 255

1110 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 255

5.

Lanka A. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā / Brigita Miķelsone, Svetlana Gaile, Anita Lanka /. Rīga, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2004. (52 lpp.)

6.

Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2003. (98 lpp.)

7.

Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 2002. Nr.13. (3. lpp.)

2.7.  PIEDALĪŠANĀS AR  REFERĀTIEM KONFERENCĒS UN SEMINĀROS

1.

Referāts „ Assessment of Prior Learning – the path towards VET teacher professionalization”. International Conference „ Recognizing Achievements of Prior Learning: Realities and Perspectives.”  Kauņa, 2010. gada 15. janvāris.

2.

Referāts„ Needs and experience of assessment of non-formal and  informal learning in Latvia”. International Conference „ Assessment of Non-formal and Informal Learning: experience and methodological guidlines” . Kauņa, 2008. gada 1. – 2. aprīlis.

3.

Referāts „ Studentu patstāvīgās mācīšanās veicināšana augstskolā”. RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008.gada 13. oktobris.

4.

Referāts “The context of higher-level apprenticeships in Latvia and potential transferability”. Peer Review Italy: The higher apprenticeship: a part of effective lifelong learning and a flexicurity strategy .Turin, 30-31 October 2008.

5.

Referāts “Latvijas profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā”. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. oktobris.

6.

Referāts “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”. Rīga, 2006. gada 16. jūnijs.

7.

Referāts “ 21.gadsimta izglītības pretrunas”. Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 2006.gada 11.aprīlis.

8.

Referāts “ Key questions and priorities for national VET teacher/trainer training network” . Starptautisks seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005.

9.

Lecture and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” Riga,  24 February, 2005.

10.

Referāts “Vērtēšana procesorientētās studijās.” RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris.

11.

Referāts „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti” Rīgas Tehniskās koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā un praksē” Rīga, 2004. gada 11. jūnijs.

12.

Referāts ”Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā). RTU 45.Starptautiskā zin.konf., Rīga, 2004.gada 14.oktobris.

13.

Referāts “ The VET Teacher Qualifying Process”. ETF/CEDEFOP Conference” Teachers and trainers in vocational education and training in the future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002.

77

Document info
Document views1110
Page views1144
Page last viewedTue Jan 17 09:00:38 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments