X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 8 / 255

1192 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 255

2.attēls. Maģistru studiju programmas "Automātika un datortehnika" salīdzinājums ar līdzīgām augstskolām

4. Zināšanu un prasmes vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas valsts standartā noteiktajai:

pozitīvie studiju rezultāti tiek summēti;

katra priekšmeta nobeigumā vērtējums ir obligāts;

prasības tiek formulētas pirmajā lekcijā un ir pieejamas internetā;

tiek pielietoti dažādi zināšanu un prasmes pārbaudes veidi – kursa darbi, individuālie mājas darbi, uzstāšanās ar referātiem semināros, ieskaites, eksāmeni (rakstiskā formā), iesniegto kursa un laboratorijas darbu aizstāvēšana, kā arī maģistra darba aizstāvēšana.

Visi eksāmeni maģistra akadēmisko studiju programmā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 481 un 1998. gada 27. janvārī RTU

Senātā pieņemto lēmumu “Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaura, inženiera un maģistra studijās” notiek rakstveidā.

Kvalitatīvais zināšanu novērtējums ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi vai ieskaiti, un tie ir publiski jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmi.

Bez noslēguma pārbaudījumiem katrā studiju priekšmetā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, individuālie uzdevumi, u.c., kas noteikti priekšmetu programmās.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

8

Document info
Document views1192
Page views1226
Page last viewedThu Jan 19 21:33:06 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments