X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 9 / 255

1191 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 255

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

1.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam:

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam datorvadībā un datorttīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas ;

1. Eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes, kontroldarbs vismaz vienu reizi mēnesī

2.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

prasme izmantot datorus un

atbilstošas datorprogrammas, kā      arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

2. Izpildītie studiju darbi, laboratorijas darbi un praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar referātiem

3.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā maģistra darba līmenis un novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

Inženierzinātņu maģistra datorvadībā un datortīklos akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba apjoms ir 20 KP, kas studiju programmā ir otrajā studiju gadā. Izstrādātais maģistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski jāaizstāv.

Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātņu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā „Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai”.

Šajā mācību gadā RTU ir izstrādāts jauns nolikums par sekmju vērtēšanu, kas būtiski atšķirsies no pašreiz lietotās sistēmas, bet tas stāsies spēkā tikai 2010./2011. mācību gadā.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana

5.1. Maģistru studiju programmas īstenošana

Maģistru studiju programmas kvalitātes nodrošināšana iekļauj šādus etapus:

Regulāra mācības procesa kontrole: lekcijas, laboratorijas un praktiskās nodarbības, projektēšana. Par to  ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Rezultātu analīze notiek struktūrvienības sēdē ( katedrā  vai profesora grupā) un tālāk DADI padomes sēdē.

Regulāras pārrunas ar studentiem par mācību procesa kvalitāti un studentu aptaujas. Iegūtā informācija tiek aplūkota un apstrādāta konkrētā struktūrvienībā un tad izskatīta DADI padomes sēdē.

9

Document info
Document views1191
Page views1225
Page last viewedThu Jan 19 20:10:49 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments