X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 98 / 255

1180 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 255

3. Pielikums. Studiju kursu apkopojums

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

RTU studiju priekšmets „Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes”

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību datoru grafikā, tēlu atpazīšanā un attēlu apstrādē.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt rastru grafikas algoritmus, 2D un 3D objektu attēlošanu un transformāciju, atpazīšanas algoritmus, attēlu apstrādes metodes un algoritmus. Iegūst prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un datora risināšanai.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

J.Foley, A.van Dam, S.Feiner,J.Hughes. Computer Graphics. Principles and Practice. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

2.

D.Hearn, M.Pauline-Baker. Computer Graphics. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., 1994.

3.

B.Ripley. Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University Press, 1996.

4.

S.Haykin. Neural Networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., 1999.

5.

W.Pratt. Digital Image Processing. Second Edition, I.Wiley & Sons, Inc., 1991.

6.

A.Glazs. Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes algoritmi un metodes. Mācību līdzeklis, RTU, 1997.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Eksāmens                                    40%

Laboratorijas darbi                     20 %

Studiju darbs                               20%

Piedalīšanās diskusijās                10%

Nodarbību apmeklēšana              10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos termiņos. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana.

98

Document info
Document views1180
Page views1214
Page last viewedThu Jan 19 14:17:17 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments