X hits on this document

201 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 38

การแปลผลค่า Reliability ( KR-20 )

National Board of Medical Examiner ( NBME ) :

Reliability ต่ำกว่า 0.70  ไม่ควรใช้ในการประเมินผล

   ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

 ถ้าต้องการเปรียบเทียบ performance ของกลุ่ม

   Reliability จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป

ถ้าต้องการจำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคล

   Reliability จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป       

Document info
Document views201
Page views206
Page last viewedSat Jan 21 02:43:05 UTC 2017
Pages38
Paragraphs415
Words940

Comments