X hits on this document

189 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 38

Angoff  Method

การตัดสินใช้พิจารณา performance ของนักศึกษาที่

     การเรียนอยู่ในระดับคาบเส้น (marginal)

หา probability ที่นักศึกษาคาบเส้นจะตอบข้อสอบแต่

     ละข้อได้ถูกต้อง

รวบรวมคะแนน probability จากกรรมการหลายๆคน

     แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็น MPL

Document info
Document views189
Page views194
Page last viewedWed Jan 18 15:34:36 UTC 2017
Pages38
Paragraphs415
Words940

Comments