X hits on this document

202 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 38

สรุป

1.

ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นผล ซึ่งจะนำไปหาเหตุ

2.

ค่า p ที่บอกว่าข้อสอบนั้น ยากหรือง่าย มิได้บอกว่าข้อสอบนั้น ดี หรือ เลว

3.

ค่า p เท่าใดจึงเหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอบ

4.

แบบสอบอิงเกณฑ์ p สำคัญกว่า r  ค่า p ควรจะสูง

5.

แบบสอบอิงกลุ่ม r สำคัญกว่า p  ค่า p ต้องพอเหมาะ

6.

สิ่งที่สำคัญที่สุดของข้อสอบคือ Validity

อรุณี วชิราพรทิพย์

Document info
Document views202
Page views207
Page last viewedSat Jan 21 04:36:41 UTC 2017
Pages38
Paragraphs415
Words940

Comments