X hits on this document

13 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 4

4

STUDII CLINICE

DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL MANIFESTÅRILOR CEREBRALE PAROXISTICE CONVULSIVE NEEPILEPTICE (MCPCN)

P. Mihancea, Nicoleta Hava¿i, Cristina Brisc, C. Brisc Facultatea de Medicinå ¿i Farmacie Oradea

REZUMAT

Introducere ¿i scopul lucrårii. Epilepsia convulsivantå se împarte din punct de vedere etiologic în epilepsie idiopaticå a cårei etiologie nu se poate pune în eviden¡å ¿i epilepsia convulsivantå secundarå generatå de cauze cunoscute, pe care noi o numim manifestare cerebralå paroxisticå convulsivantå neepilepticå (MCPCN). Scopul lucrårii este de a pune în eviden¡å afec¡iunile care au generat MCPCN, la un lot de bolnavi din clinica noastrå. Metodå. Am studiat clinic ¿i paraclinic 675 bolnavi interna¡i în Spitalul de Neurologie ¿i Psihiatrie Oradea cu diagnosticul de MCPCN în perioada 1 ianuarie 2005-30 iunie 2006. Rezultate. MCPCN internate de noi au reprezentat 10% din totalul internårilor din perioada studiatå. Noi am denumit aceste epilepsii MCPCN, considerând epilepsie doar manifestårile convulsivante la care nu s-a descoperit cauza. Enumeråm afec¡iunile epileptogene convulsivante care produc MCPCN întâlnite în studiul nostru. Astfel, am întâlnit MCPCN în accidente vasculare cerebrale (20% din bolnavi), traumatisme cranio-cerebrale 10%, sincope 6%, alcoolism 5%, tumori cerebrale 5%, boli infec¡ioase 5%, parazitoze intestinale 4%, hipoglicemie 4%, tulburåri de metabolism hidroelectrolitic 4%, caren¡å de vitamina B6 2%, convulsii febrile 2%, insuficien¡å renalå 1%, insuficien¡å hepaticå 1%, porfirie 1%, insola¡ie 1%, electrocutare 1%, crizå convulsivå istericå 1%, boli degenerative a sistemului nervos central 1% ¿i disembrioplazii 1%. Concluzii. Existå o epilepsie idiopaticå sau primarå a cårei etiologie nu se poate pune în eviden¡å în momentul de fa¡å. De asemenea, existå o epilepsie secundarå, pe care noi o numim MCPCN generatå de unele afec¡iuni ale sistemului nervos sau de alte entitå¡i clinice. Acestea trebuie diagnosticate rapid pentru cå ele beneficiazå pe lângå tratamentul anticonvulsivant ¿i de un tratament specific care poate vindeca aceste MCPCN. Cuvinte cheie: epilepsie; manifestare convulsivå paroxisticå cerebralå neepilepticå (MCPCN)

ABSTRACT

Introduction and aim of study. Convulsive epilepsy is divided, etiologically speaking into idiopathic epilepsy, whose etiology cannot be put into evidence and secondary convulsive epilepsy generated by well known causes, which is named by us non-epileptically cerebral paroxysmal manifestation (NECPM). Aim of study is to put into evidence the affections that generated secondary convulsive epilepsy at a batch of patients in our clinic. Methods. We studied 675 patients, clinically and para-clinically, interned into the Clinical Hospital of Neurology and Psychiatry of Oradea, diagnosed with NECPM during 01 January 2005-30 June 2006. Results. NECPM hospitalized by us represent 10% of the total number of patients interned into the hospital during 01 January 2005- 30 June 2006. We named these epilepsies as NECPM, considering as epilepsy only those convulsive manifestations to which the cause has not been detected. We make an enumeration of the convulsive-epileptogene diseases, which induce NECPM. Therefore, we have found NECPM in the followings: strokes (20%), cranial-cerebral traumatisms (10%), syncope (6%), alcoholism (5%), cerebral tumors (5%), infectious diseases (5%), intestinal parasitosis (4%), hypoglycemia (4%), disorders of the hydro electrolytic metabolism (4%), deficit of B6 vitamin (2%), febrile convulsions (2%), renal failure (1%), hepatic failure (1%), porphyry (1%), insolation (1%), convulsive access induced by electrocution (1%), hysterically-induced convulsion (1%), degenerative diseases of the central nervous system (1%), dis-embryoplasiae (1%). Conclusions. There is idiopathic or primary epilepsy whose etiology cannot be put into evidence yet. There is also mentioned the NECPM which we name it as non- epileptically cerebral paroxysmal manifestation generated by some affections of the central nervous system or by other clinical entities. These should be promptly diagnosed because they benefit, beside anti-convulsive therapy also by specific therapy that cures the NECPM. Key words: epilepsy; non-epileptically cerebral paroxysmal manifestation (NECPM)

INTRODUCERE ªI SCOPUL LUCRÅRII

METODÅ

Multå vreme s-a crezut cå toate manifestårile paro- xistice cerebrale sunt de naturå epilepticå. Existå înså un mare numår de MCPCN, care sunt mai pu¡in cunos- cute, dar care se întâlnesc frecvent în practica neurolo- gicå, nerecunoa¿terea lor ducând la grave erori de diagnostic ¿i tratament (1, 2). Scopul nostru este de a le eviden¡ia în rândul bolnavilor interna¡i în Clinica Neurologicå Oradea.

Am studiat clinic ¿i paraclinic cei 675 pacien¡i interna¡i în clinica noastrå cu diagnosticul de MCPCN în perioada 01.01.2005-30.06.2006. Ace¿tia reprezintå 10% din totalul internårilor în aceastå perioadå (figura 1). Am efectuat examenul clinic neurologic, radiografia cranianå, examenul fundului de ochi, electroencefalo- grafia (EEG) simplå ¿i activatå, precum ¿i înregistråri EEG de somn, examene de laborator, angiografie

142

REVISTA ROMÂNÅ DE NEUROLOGIE – VOL. V, NR. 3, AN 2006

Document info
Document views13
Page views13
Page last viewedSat Dec 24 14:00:47 UTC 2016
Pages4
Paragraphs69
Words2323

Comments