X hits on this document

40 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 9

Türkiye’de Kad›na Yönelik fiiddet

115

Arat, Yeflim. 2001. Women’s Rights as Human Rights: The Turkish Case, Human Rights Review, 3(1):27-34.

Arat, Yeflim. 2001. Group Differentiated Rights and the Liberal Democratic State: Rethinking the Headscarf Controversy in Turkey, New Perspectives on Turkey, 25: 31-46.

Arat, Yeflim. 2005. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. Albany: State University of New York Press.

Arat, Zehra Kabasakal. 2006. Feminist Proje Giriflimleri: Genel Sorunlar ve Türkiye için De¤erlendirmeler, Amargi, K›fl (3): 30-31.

Ar›n, M. Canan. 1998. Kad›na Yönelik fiiddet, 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler içinde, der. Ayfle Berktay Hac›mirzao¤lu, s.201-210. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›.

Aytaç, fiule. 2005. Türkiye’de Feminist Hareketin Oluflumu, Özgürlü¤ü Ararken: Kad›n Hareketinde Mücadele Deneyimleri içinde, der. Berivan Kum, Fatma Gülçiçek, P›nar Selek ve Yeflim Baflaran, s.37-58. ‹stanbul: Amargi.

Belge, Ceren. 2006. Kad›na Yönelik fiiddetin Cezaland›r›lmas›nda Kültürel De¤erlerin ve Yöresel Geleneklerin A¤›rl›¤›: fianl›urfa 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin Kararlar› Üzerine bir ‹nceleme, fianl›urfa Barosu Dergisi, 13: 39-54.

Berktay, Fatmagül. 2003. Tarihin Cinsiyeti. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›.

Berktay, Fatmagül, der. 2004. Türkiye’de ve Avrupa Birli¤i’nde Kad›n›n Konumu: Kazan›mlar, Sorunlar, Umutlar. ‹stanbul: KADER Yay›nlar›.

Bolak, Hale. 1990. Aile ‹çi Kad›n Erkek ‹liflkilerinin Çok Boyutlu Kavramlaflt›r›lmas›na Yönelik Öneril- er, 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan Kad›nlar içinde, der. fiirin Tekeli. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Bora, Aksu. 2002. Bir Yapabilirlik Olarak Ka-Der, 90’larda Türkiye’de Feminizm içinde, der. Aksu Bora ve Asena Günal, s.109-124. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Bora, Aksu. 2005. Kad›nlar›n S›n›f›: Ücretli Ev Eme¤i ve Kad›n Öznelli¤inin ‹nflas›. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Bora, Aksu ve ‹lknur Üstün. 2005. S›cak Aile Ortam›, Demokratikleflme Sürecinde Kad›n ve Erkekler, TESEV Yay›nlar›, ‹stanbul.

Bozkurt, Emine. 2005. On the role of women in Turkey in social, economic and political activities (2004/2215(INI)), Avrupa Parlamentosu, Kad›n Haklar› ve Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Komitesi, yay›nlanmam›fl rapor.

Brush, Lisa D. 1990. Violent Acts and Injurious Outcomes in Married Couples: Methodological Issues in the National Survey of Families and Households, Gender and Society, 4(1):56-67.

CEDAW Shadow Report on the 4th and 5th Combined Periodic Country Report for Turkey. 2005. Flying News 3, January: 52-67.

Document info
Document views40
Page views40
Page last viewedThu Jan 05 10:55:42 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments